Corpus Roemeling

​Voor de directe raadpleging per kerk op het internet hier zijn de basisbestanden Patroonheiligen en priesters in de middeleeuwse parochies van Friesland tot 1600 en Patroonheiligen, priesters en predikanten in Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640 samengevoegd.  
 
De informatie is daarbij steeds alfabetisch en geografisch op te roepen. Voor de benadering per plaatsnaam kan de index gehanteerd worden. Voor de toegang langs de geografische weg kan men de plaatsen op bijgaande kaart aanklikken. 
 
Per dorp en stad vindt men eerst de patroonheilige(n) met bronvermelding genoteerd, gevolgd door enkele bijzonderheden over de stichtings- en bouwgeschiedenis. Daarna worden chronologisch de gegevens over de pastoor gepresenteerd, over zijn aanstelling, herkomst, familiebetrekkingen, opleiding en verdere loopbaan. Op dezelfde wijze komen vervolgens de geestelijken op de andere posten in de kerk (kapelaans en priesters zonder zielzorg) aan bod, met ook de altaren waaraan ze verbonden waren. Het tijdvak van behandeling beslaat niet alleen de katholieke tijd maar ook de eerste decennia na de Reformatie, met gegevens over de vroegste predikanten.  
 
Voor een nadere toelichting op de inhoud van de afzonderlijke gegevensbestanden per provincie, zie de tabbladen voor respectievelijk Friesland en Groningen en Drenthe. 
 
Een compleet overzicht van alle geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur voor alle drie de provincies vindt men onder het tabblad bronnen. 
 
Al met al vormt het corpus een onschatbare bron voor onze kennis van de Kerk en het kerkelijk leven in het Noorden vóór 1600/1640. 
 
Friesland: Patroonheiligen en priesters in de middeleeuwse parochies van Friesland tot 1600 
 
Dit bestand biedt een beredeneerd en van bronopgaven voorzien overzicht van alle bekende patroonheiligen en priesters voor de provincie Friesland uit de periode vóór 1600. Het is eerder gepubliceerd als bijlage 1 bij de dissertatie van Otto Roemeling en heeft een soortgelijke opzet gekregen als Romein’s Overzicht van de predikanten in de Hervormde gemeenten in Friesland. In tegenstelling tot zijn overzicht over de predikanten in Drenthe voorzag Romein het deel over Friesland niet van voorafgaande informatie over de kerk ter plaatse zelve, met dien verstande dat deze per parochie is ingedeeld. De parochies zijn in alfabetische volgorde aangegeven. Daarbij worden ook reeds vóór 1500 verdwenen parochies meegenomen. Achtereenvolgens worden vermeld – voor zover bekend – de patroonheilige(n) van de kerk, bijzonderheden over de stichtingsgeschiedenis van de kerk en eventueel bekende zaken over de collatierechten, de overige aan de kerk verbonden beneficia (vicarieën, prebenden en kapellen) met hun patrocinia en eventuele bijzonderheden over de collatierechten, daarvan de namen van de bedienaren van de verschillende beneficia met zo mogelijk gegevens over herkomst, familiebetrekkingen, gevolgde studie(s) en verloop van de carrière.   
 
Zonder op alle bijzonderheden van de opbouw in te gaan, moet hier vermeld worden dat mede om aansluiting bij Romein te houden, voor de provincie- en plaatsnamen de Nederlandstalige versies zijn gebruikt, en dat bij de verwijzingen naar (archieven van) de voormalige Nedergerechten (steden en grietenijen) de namen uit de periode tot de gemeentelijke herindelingen zijn aangehouden. Wat de namen van de geestelijken betreft: die zijn weergegeven op de wijze zoals zij in de bronnen voorkomen, dus in de landstaal of in het Latijn. Het ‘terugvertalen’ van de Latijnse naar de inheemse naam is achterwege gelaten, ook al omdat niet altijd vaststaat hoe de oorspronkelijke namen – voornaam en/of patroniem – geluid kunnen hebben. Patroniemen worden als genitief of als ‘z.’ respectievelijk ‘dr.’ vermeld.  
 
Bij de geestelijken worden in deze bijlage de jaren van eerste respectievelijk laatste vermelding aangegeven en eventueel tussentijdse vermeldingen die relevant zijn voor de betrokkene, bijvoorbeeld in relatie tot familieleden. Met name indien slechts een voornaam bekend is, kan het voorkomen dat ten onrechte twee gelijknamige personen als één en dezelfde zijn beschouwd. Hetzelfde kan zich ook voordoen bij personen met dezelfde voornaam en hetzelfde patroniem. De kans op verwarring is in het laatste geval echter wel veel kleiner. Problemen kunnen zich ook voordoen bij het trachten vast te stellen of iemand heeft gestudeerd omdat de inschrijvingen als student niet altijd patroniem of familienaam vermelden maar bijvoorbeeld verwijzen naar plaats of streek van herkomst. De gebruiker zal steeds rekening moeten houden met zulke onzekerheden.  
 
 
Groningen en Drenthe: Patroonheiligen, priesters en predikanten in Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640 
 
Dit bestand biedt een beredeneerd en van bronopgaven voorzien overzicht van alle bekende patroonheiligen en priesters voor de provincies Groningen en Drenthe uit de periode vóór 1640. Zie voor nader commentaar het opstel van Hans Mol en Gilles de Langen ‘Met heiligen en heren langs middeleeuwse parochiekerken. Otto Roemelings gegevensbestand voor Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640’, in het oktobernummer van Groninger Kerken 2019 (te vinden onder de downloads). Het Groningse en Drentse bestand heeft een soortgelijke opzet gekregen als Romein’s Overzicht van de predikanten in de Hervormde gemeenten in Drenthe.  
 
De gevonden gegevens werden per parochie geordend, ook als het een reeds vóór ca. 1600 verdwenen parochie betrof. Achtereenvolgens zijn daarbij genoteerd de patroonheilige(n) van de kerk, de overige aan de kerk verbonden beneficies (vicarieën, prebenden en kapellen) met hun patrocinia, eventuele bijzonderheden over de stichtingsgeschiedenis van de kerk en over de collatiegerechtigheid tot de kerk en overige beneficies, en de namen van de bedienaren van de verschillende beneficies met zo mogelijk gegevens over herkomst, familiebetrekkingen, gevolgde studie(s) en verloop van de carrière.   
 
Zonder op alle bijzonderheden van de opbouw in te gaan, zij hier vermeld dat mede om aansluiting bij Romein te houden, voor de provincie- en plaatsnamen de Nederlandstalige versies zijn gebruikt, en dat bij de verwijzingen naar (archieven van) de steden en dorpen de namen uit de periode tot de gemeentelijke herindelingen zijn aangehouden. Wat de namen van de geestelijken betreft: die zijn weergegeven op de wijze zoals zij in de bronnen voorkomen, dus in de landstaal of in het Latijn. Het ‘terugvertalen’ van de Latijnse naar de inheemse naam is achterwege gelaten, ook al omdat niet altijd vaststaat hoe de oorspronkelijke namen – voornaam en/of patroniem – geluid kunnen hebben. Patroniemen worden als genitief of als ‘z.’ respectievelijk ‘dr.’ vermeld.  
 
Bij de geestelijken worden in deze bijlage de jaren van eerste respectievelijk laatste vermelding aangegeven en eventueel tussentijdse vermeldingen die relevant zijn voor de betrokkene, bijvoorbeeld in relatie tot familieleden. Met name indien slechts een voornaam bekend is, kan het voorkomen dat ten onrechte twee gelijknamige personen als één en dezelfde zijn beschouwd. Hetzelfde kan zich ook voordoen bij personen met dezelfde voornaam en hetzelfde patroniem. De kans op verwarring is in het laatste geval echter wel veel kleiner. Problemen kunnen zich ook voordoen bij het trachten vast te stellen of iemand heeft gestudeerd omdat de inschrijvingen als student niet altijd patroniem of familienaam vermelden maar bijvoorbeeld verwijzen naar plaats of streek van herkomst. De gebruiker zal steeds rekening moeten houden met zulke onzekerheden. 
 
Geraadpleegde archieven, bronnenuitgaven en literatuur  
  
  
Gebruikte afkortingen 
 
AAU
Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 
ABU
Archief van de bisschoppen van Utrecht  
ACB
Archief Ambtenaren Centraal Bestuur 
AFT
Âlde Fryske Tsjerken 
AKG
GA, Archieven van de kloosters in de provincie Groningen  
ARDOU
Archief van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht 
BB
Beneficiaalboeken 
CE
Conscriptio Exulum 
DA
Drents Archief, Assen 
FVA
Friesche Volksalmanak 
GA
Groninger Archieven, Groningen 
GPCV
Groot Placaet en Charterboek van Vrieslandt 
GPK
GA, Archieven van de Groninger parochiekerken 
HG
Hervormde Gemeente 
HJK
GA, Archieven van de Hoge Justitiekamer 
HStA
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv Dresden  
HUA
Het Utrechts Archief, Utrecht 
KR
Kunstreisboek 
MC
Monstercedullen 
MF
Monumenten (in Nederland ) Fryslân 
NA
Nationaal Archief, ’s-Gravenhage 
NNBW
Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek 
OBO
Oorkondenboek van Overijssel 
OFO
Oudfries(ch)e Oorkonden 
OGD
Oorkondenboek van Groningen en Drenthe 
OSU
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht 
PI
Personele Impositie 
PKA
Prekastrale Atlas 
RA
Rechterlijke Archieven 
RvdA
Register van den Aanbreng  
RF
GA: H.O. Feith, Register van het Archief van Groningen 
RG
Repertorium Germanicum 
RGP
Rijks Geschiedkundige Publicatiën 
RPG
Repertorium Poenitentiariae Germanicum 
SHA
Tresoar, Leeuwarden: Archieven van de Friese stadhouders 
StA
GA, Archieven van de Staten van Stad en Lande 
StA
Staatsarchiv (Aurich, Münster, Oldenburg respectievelijk Osnabrück 
 
 
 
Geraadpleegde archieven met inventarissen 
 
Nederland 
 
1. Stadsarchief Amsterdam 
 
Familiearchief De Graeff.  
Archief Weeskamer. 
 
2. Gemeentearchief Appingedam 
 
W.J. Formsma, De oude archieven van Appingedam (Assen 1954). 
 
3. Het Gelders Archief (HGA), Arnhem 
 
Hertogelijk archief. 
Archief Hackfort. 
Arch. Classis Nijmegen nr. 1 (1598vlg.).   
 
4. Het Drents Archief (voorheen Rijksarchief Drenthe), Assen 
 
Abdij Assen: J.C. Joosting, Het archief van de abdij te Assen (Leiden 1906). 
Dikninge: J.G.C. Joosting, Het archief der abdij te Dikninge (Leiden 1906). 
Oude Statenarchieven: J.G.C. Joosting, De oude Staten-Archieven van Drente (Leiden 1909). 
Etstoel: J.G.C. Joosting, De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811, (Leiden 1906).  
Coevorden: Oude Coevorder archieven. 
Echten: P. Brood, Archieven van het Huis te Echten en de Algemene Compagnie van 5000 morgen te Hoogeveen. 
Gasselte: Inventarislijst van de St. Catharinavicarie der Mariakerk van Gasselte, J. Kroezenga (bew.) (Gasselte 1979).   
Mensinge: Archief van het Huis Mensinge te Roden. 
Meppel: Archieven van Meppel 1421-1813: Baarslag, H., Hervormde gemeente te Ruinerwold. Inventaris van het archief der kerkvoogdij (Meppel 1986).  
Norg, HG: Norg Archief Hervormde Gemeente Norg. 
Collectie diversen. 
Fries Stadhouderlijk Archief. 
Archief van De Winsinghof. 
Archief van het Huis te Peize. 
 
5. Gemeentearchief Bolsward 
 
Oud Stadsarchief. 
Archieven Armvoogdij. 
Archieven Bolswarder lenen. 
Archief Weeshuis: D. Bunskoeke, Inventaris van de archieven van de Stichting Het Weeshuis te Bolsward 1553 (1453)-1952 (1961) (Bolsward 1990). 
 
6. Gemeentearchief Deventer 
 
GA Deventer, Rep. I 177 x deel 1: Leenregister proost van Deventer.   
 
7. Gemeentearchief Franeker  
 
Stadsarchief: H.T. Obreen, Inventaris der archieven van Franeker (Franeker 1974). 
Archief Gerecht. 
Archief Huis Sjaardastate. 
 
8. Archief Wetterskip Fryslân, Franeker 
 
Archief Vijf Deelen Binnen- en Buitendijks: H.T. Obreen, Der Vijf Deelen Zeedijken. Inventaris van de archieven (Ljouwert/Leeuwarden 1980). 
 
9. Nationaal Archief, ’s-Gravenhage 
 
Archieven Ambtenaren Centraal Bestuur (ACB): J.L. van der Gouw, Stukken afkomstig van ambtenaren van het centraal bestuur tijdens de regering van Karel V gedeponeerd ter charterkamer van Holland (Den Haag 1952). 
Archief Grafelijkheid van Holland: J.C. Kort, Het archief van de graven van Holland, 3 dln. (Den Haag 1981). 
Archief Grafelijkheidsrekenkamer (GRK): Inventaris van het archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der domeinen van Holland, 1446-1728 (typescript). 
Archief Graven van Blois: E. Schmidt Ernsthausen, Het archief van de graven van Blois (’s-Gravenhage 1975). 
Archief Heerlijkheid Terschelling: C.E. Schabbing, Het archief van de Heerlijkheid Terschelling 1322-1615 (’s-Gravenhage 1975). 
Archief Hof van Holland. 
Archieven van de Nassause Domeinraad: M.C.J.C. van Hoof, E.A.T.D. Schreuder en B.J. Slot (red.), De Archieven van de Nassause Domeinraad 1581-1811 (Den Haag 1997). 
Archief Staten van Holland vóór 1572. 
 
10. Groninger Archieven (voormalig Rijksarchief Groningen en Gemeentearchief Groningen), Groningen 
 
Archief Armhuiszittend Convent. 
Charters Veenkantoor. 
Archief Clant van Hanckema. 
Archief van de Drie Delfzijlen (Generale Zijlvest). 
Archief Dijkrecht van Humsterland. 
Archief familie Ewsum: E. Schut, Inventaris van het archief van de familie van Ewsum 1350-1646 (Groningen 1993) (in een enkel geval wordt (ook) verwezen naar: C.P.L. Rutgers, Inventaris van het familie-archief van het geslacht van Ewsum (’s-Gravenhage 1899). 
Archief huis Farmsum: C.P.L. Rutgers, Inventaris van het archief van het Huis Farmsum (’s-Gravenhage 1901). 
Archief Fransema.  
Archief Geertruidsgasthuis: Inventaris van het archief van het Geertruidsgasthuis
Archieven Groninger Kloosters (AKG): S. Hiddema en C. Tromp, Archieven van de Groninger kloosters (Groningen 1989). 
Archieven van de Groninger Parochiekerken (GPK). 
Archief familie Gruys 1423-1834. 
Archief van het Heilige Geestgasthuis, Groningen (HG).  
Archief van de Hervormde gemeente Bedum. 
Archief van de Hervormde gemeente Midwolda. 
Archief van de Hervormde gemeente Noordbroek. 
Archief van de Hervormde gemeente Zuidbroek. 
Archief van de Hervormde gemeente (kerkvoogdij) Warffum. 
Archieven Hoge Justitiekamer: W.J. Formsma, De archieven van de Hoge Justitiekamer in Groningen en andere Gewestelijke rechterlijke instellingen tot 1811 (z.pl. en j). 
Archief familie Hora Siccama (alleen nr. 323: Beschouwing van de meest uitstekende punten van een drietakkig rechtsgeding, ondernomen door mr. Wiardus Hora Siccama van Oosterbroek, tegen de burgerlijke en kerkelijke gemeente te Eelde en de kerkvoogden aldaar, 1849, waarin stukken uit de verzameling Jus Patronatus of Collatie te Eelde 1289-1815 (de oudere stukken daarvan zijn niet bewaard gebleven). 
Archief familie Van Iddekinge: R. Alma, Archief van de familie van Iddekinge
Archief Klerkenhuis: A.T. Schuitema Meijer en E. van Dijk, Inventaris van de Archieven van het Klerken- of Fraterhuis te Groningen en de daarmee samenhangende stichtingen (Groningen 1973).  
Archief familie Lewe: L.J. Noordhoff, Inventaris van het archief van de familie Lewe en vele aanverwante Geslachten (Groningen 1979).  
Archief huis Lulema.  
Archief huizen Menkema en Dijksterhuis. 
Archief familie De Marees en Van Swinderen: A. Pathuis, Archief van de familie de Marees van Swinderen en van Swinderen
Archief van het Menoldis- en Sywenconvent. 
Archief huis Nienoord. 
Ommelander Archieven (OA): W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander Archieven (Groningen 1962).  
Verzameling familiepapieren Polman Gruys. 
Rechterlijke Archieven (RA): Rechterlijke archieven van de stad Groningen, o.m. III a en III b (diverse delen), III m 2 en 3. 
Register Feith: H.O. Feith, Register van het Archief van Groningen, I en II (Groningen 1853-1854) (al dan niet met de toevoeging GAG (voormalig Gemeentearchief Groningen).  
Collectie De Sitter-Schönfeld. 
Archieven Staten Stad en Lande: W.J. Formsma, Inventaris van de archieven der Staten van Stad en Lande (1594-1798), (‘s-Gravenhage 1958). 
Archief klooster Ter Apel: Inventaris van het archief van het klooster Ter Apel
Archief van de familie Van der Tuuk.  
Verbaal Hammonius. 
Verzameling handschriften. 
Verzameling van afschriften (voormalig) Rijksarchief Groningen. 
Verzameling Koning. 
Verzameling losse stukken (voormalig) Rijksarchief Groningen. 
Archief van Van Vierssen Trip. 
Collectie Wichers 
Archief van het Winsumer en Schaphalsterzijlvest  
Zegelverzameling. 
Gemeentearchief Groningen, Stukken rood voor Reductie (rvR). 
 
11. Universiteit Groningen, Groningen 
 
Bibliotheek Collectie Bakker. 
Bibliotheek Juridisch Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio. 
Bibliotheek Universiteit Groningen, Catalogus der incunabelen nr. 137.  
 
12. Waterschap Noorderzijlvest, Groningen 
 
Archief van het waterschap Hunsingo. 
 
13. Gemeentearchief Kampen 
 
Archieven gemeente Kampen: J. Don, De archieven der gemeente Kampen, 2 dln. (Kampen 1963-1966). 
Rechterlijke archieven Kampen: J. Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, 9 dln. (Kampen 1862-1908). 
Arch. Classis Kampen nr. 157, Acta classis Vollenhove 1597vlg.  
Arch. Kerken en kloosters.  
 
14. Gemeentearchief Harlingen 
 
Archieven gemeente Harlingen: H.T. Obreen, Harlingen, Inventaris der archieven (Bolsward 1968). 
 
15. Gemeentearchief Hasselt 
 
Archieven gemeente Hasselt: W.J. Formsma, De oude archieven der gemeente Hasselt (Assen 1959).  
 
16. Archief Stad Hoorn
 
G.J. Gonnet met medewerking van R.D. Baart de la Faille, Het Archief der stad Hoorn (Haarlem 1918).  
 
17. Historisch Centrum Leeuwarden (voorheen Gemeentearchief), Leeuwarden 
 
Oud Stadsarchief: W. Eekhoff, Inventaris van het archief der gemeente Leeuwarden. 
Archief Old Burgerweeshuis (OBW). 
Archief Ritske Boelemagasthuis (RBG). 
Archief van het St. Anthonygasthuis (SAG): R. Visscher, De archieven van het St. Anthonijgasthuis te Leeuwarden, 1425-1813 (Leeuwarden 1921). 
Archief Bestuurders St. Jobsleen. 
Archief Douwe Tietemaleen. 
Archief Hervormde Gemeente Huizum. 
Archief familie Van Burmania. 
Archief familie Van Camminga. 
Archief familie Van Martena. 
Archief Buygers. 
 
18. Tresoar Leeuwarden (waarin voormalig Rijksarchief Friesland) 
 
Audience (Aud.): Inventarissen van de archieven van gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1498-1961, dl. 2: M. Gravendeel, Archieven van Bestuursinstellingen (1498) 1522-1581 (1598): microfiches van stukken betreffende het bestuur van Friesland waarvan de originelen in het ARA in Brussel berusten (Leeuwarden 1998). 
Archief familie Van Beyma: J.L. Berns, Inventaris van het familiearchief Van Beyma thoe Kingma (Kingmastate), 1508-1849, herzien 1990. 
Archief familie Van Burmania-Van Eysinga: S.A. Waller-Zeper, Inventaris van het familiearchief Van Burmania-van Eysinga (1451) 1511-1671 (1716) (1924). 
Archief Dekama-, Cuyck- en Foeytsveencompagnie (DCF). 
Dresden (Saksische hertogen): Inventarissen van de archieven van gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1498-1961, dl. 1: P. Baks et al., Microfiches van stukken betreffende het bestuur van de Saksische hertogen over Friesland (1488) 1498-1515 (1520) en hun bemoeienis met Groningen (originelen in Dresden en Wenen). 
Archief familie Eysinga-Vegilin van Claerbergen (EVC): B. de Vries, Het Familiearchief van Eysinga – Vegilin van Claerbergen (Leeuwarden 2008). 
Collectie Gabbema: J.L. Berns en S.A. Waller Zeper, Inventaris van de collectie Gabbema (1912) 
Archief Grietman van Aengwirden. 
Archief familie Van Harinxma thoe Slooten: S.J. Fockema Andreae, Inventaris van de huis- en familiearchieven Van Harinxma thoe Slooten (1524) 1606-1944 (1964). 
Archief van het Hof van Friesland. 
Archieven van de Friese kloosters: Aalsum, Anjum, Gerkesklooster, Haskerconvent, Hospitaal te Sneek, Klaarkamp, diverse kleinere kloosterarchieven  
Archief huis Liauckemastate: S.J. Fockema Andreae, Inventaris van het huisarchief van Liauckemastate te Sexbierum 1470-ca 1830 (1964), herzien door B.H. de Vries e.a. (1989). 
Verzameling Murray Bakker (inclusief Collectie Epkema).  
Archieven van de nedergerechten van steden, grietenijen en eilanden. 
Rekeningen Hollandse Rekenkamer (RR): A.L. Heerma van Voss, Rekeningen en andere stukken, betreffende Friesland, afkomstig uit de Hollandsche Rekenkamer (1515-1575) (’s-Gravenhage 1949).  
Archief familie Thoe Schwarzenberg: G.F. baron thoe Schwarzenberg, Inventaris van het familiearchief Thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg, 1304-1879 (1864, aangevuld 1977). 
Archief familie Van Sminia: J.H. Goslings-Lijsen, m.m.v. S.A. Waller Zeper, Inventaris van het familiearchief Van Sminia, 1431-1858 (ca 1935). 
Archief van de Friese stadhouders (SHA): A.P. van Nienes en M. Bruggeman, Archieven van de Friese stadhouders (Hilversum/Den Haag/Leeuwarden 1998).  
Archief huis Tjaardastate: J.L. Berns, Inventaris van het archief van Tjaarda-state te Rinsumageest, 1471-1833 (1903), herzien en uitgebreid door B.H. de Vries (1990). 
Collectie Varia Staten. 
Collectie handschriften (Hs) F(r)ies G(enootschap): J. Visser, Inventaris van de handschriftencollectie van het Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 1310-1966 (1977). 
Collectie Handschriften Provinciale Bibliotheek (Hs PB): B.H. de Vries, Plaatsingslijst van de door de Provinciale Bibliotheek van Friesland overgedragen archiefbescheiden, 1427-1946 (1980, herzien door S. van der Woude 1990).  
Collectie Handschriften PB Hs 1214; PB Hs 1465; PB Hs 1466; PB Hs 1467; 6013 Hs; 6035 Hs; 1214. 
 
19. Gemeentearchief Nijmegen 
 
Oud Rechterlijk Archief. 
 
20. Nijmegen, Archief van het Vicariaat van de Orde der Predikheren/Dominicanen (Albertinum). 
 
21. Gemeentearchief Sneek 
 
Archief van de gemeente Sneek. 
Oud Stadsarchief. 
 
22. Het Utrechts Archief (HUA) (waarin voormalig Rijksarchief Utrecht en Gemeentearchief Utrecht), Utrecht 
 
Archieven van de Bisschoppen van Utrecht (ABU): S. Muller Fz., Catalogus van het archief der Bisschoppen van Utrecht (Utrecht 1906). 
Archief van de Apostolische Vicarissen van de Hollandse zending 
Archief van het kapittel van de Dom: K. Heeringa en T.L.H. van de Sande, Inventaris van het archief van het kapittel van de Dom te Utrecht (722) 1220-1881 (1841) (1929; Utrecht 2003). 
Archief van het kapittel van Oudmunster: B.M. de Jonge van Ellemeet, L.P.W. de Graaff en T.L.H. van de Sande, Inventaris van het archief van het kapittel van Oudmunster te Utrecht, 1179-1811 (1829) (Utrecht 2005).  
Archief van het kapittel van Sint Jan; B.M. de Jonge van Ellemeet en T.L.H. van de Sande, Inventaris van het archief van het kapittel van Sint Jan de Doper te Utrecht, 1085-1811 (1830) (Utrecht 2006). 
Archief van het kapittel van St. Marie te Utrecht. 
Archief van de Sint-Paulusabdij: C.A. van Kalveen, Inventarissen van de archieven van de S. Paulusabdij te Utrecht, 1307-1804 en de S. Laurensabdij van Oostbroek te De Bilt, 1346-1800 (Utrecht 1993). 
Archief van de Oud Katholieke Kerk in Nederland (OKKN). 
Archief van de Stad Utrecht: S. Muller Fz., Catalogus van het archief. Eerste afdeling, 1122-1527 (Utrecht 1893). 
 
23. Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, balije van Utrecht, Utrecht 
 
Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, balije van Utrecht (ARDOU): Ph.J.C.G. van Hinsbergen, Inventaris van het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1200-1811 (Utrecht 1955/1982). 
 
24. Archief van het Huis Verwolde 
 
Archief van het Huis Verwolde, Verwolde. 
 
25. Gemeente Archief Vollenhove  
 
Gemeentearchieven Vollenhove (ter plaatse). 
 
26. Archief Kerk Vollenhove  
 
Kerkelijke archieven van Vollenhove (ter plaatse). 
 
27. Workum 
 
Archief van de gemeente Workum: W.H. Keikes en H.T. Obreen, Workum, inventaris der archieven (Bolsward 1966). 
Archief Beneficiën Workum. 
Archief van het klooster Mariënacker Workum. 
Archief Dorpsbestuur van Molkwerum, Kerkelijke stukken vóór 1600: D.P. de Vries, Inventaris van de archieven van het dorpsbestuur en het meenscharrenbestuur van Molkwerum (1509) 1551-1815 z.pl. 1968). 
 
28. Epemastate, IJsbrechtum 
 
Huisarchief Epemastate, IJsbrechtum. 
 
29. Historisch Centrum Overijssel (HCO), Zwolle (daarin het voormalig Rijksarchief Overijssel en het Gemeentearchief Zwolle) 
 
Archief van De Eze. 
Archief familie De Vos van Steenwijk. 
Archief familie Van Ittersum. 
Archief van het St. Agnes- of Maathklooster, Zwolle. 
Rechterlijke Archieven Zwolle. 
Archief Schoutambten Steenwijk, Steenwijkerwold en Scheerwolde 
Collectie Heerkens. 
Charters en bescheiden: A. van Dedem, Register van charters en bescheiden berustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle (Kampen 1913). 
H. Hazewinkel, ‘Overijsselsche rekeningen en andere stukken, afkomstig uit de   
Rekenkamer te Roermond’, Verslagen omtrent ‘s Rijks oude archieven (VROA) 47   
(1924) II (’s Gravenhage ) 484-514.   
Jhr. Mr. D.P.M. Graswinckel, Overijsselsche Rekeningen en andere stukken,   
afkomstig van de Hollandsche Rekenkamer 1528-1581 (’s Gravenhage 1924).  
G.J. ter Kuile, Inventaris van het archief van de voormalige havezate Wegdam bij   
Goor (Zwolle 1966).  
 G.J. ter Kuile, Inventaris van het archief van de voormalige havezate Weldam bij Goor   
(ter plaatse) (1968).  
W.J. Formsma, Oud-archief Ootmarsum (Assen 1943). 
Rechterlijk Archief Stad Ootmarsum.  
Arch. De Vos van Steenwijk (Windesheim). 
Arch. Sibculo.  
 
 
Buiten Nederland: België 
 
30. Bibliotheek Stad Brugge 
 
Ms. 558 vgl. E. van der Veen (ed.), Oantekens ut it Berchkleaster, Burgum 2006: vertaling in  
het Fries. 
 
31. Brussel, Algemeen Rijksarchief (ARA) 
 
Audience (Aud.): H. Nelis, Inventaire analytique de l’audience et des papiers d’état, I-II (Brussel 1992) (vgl. Tresoar, Aud.). 
 
32. Edingen 
 
Archief en Cultureel Centrum van Arenberg (ACA) (met grote dank aan Ir. H.A. Stiphout te Scheveningen voor het genereus verstrekken van vele kopieën van stukken uit dit archief). 
 
33. Gent 
 
Archief van het klooster der Paters Dominicanen: A.M. Bogaers en Em. Cresens, Inventaris van het Dominikaans Archief. Deel II Kloosterarchieven van Lier, Leuven en Gent, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in Nederland XVII, Leuven 1977: Dominikanenkloosters: IX. Klooster Leeuwarden (nrs. 2434-2524), Zusterkloosters O.P. en Begijnhof: Klooster Leeuwarden (nrs. 2681-2719). Ook het eerste deel behoort tot het archief van het Leeuwarder Dominicanessenklooster! (daarbij: Archief Vicariaat O.P. (Arnoldinum), Nijmegen: Jacobus Brouwer, Archive van het Clooster der Preedickheerinnen; genaemt de 12. Apostelen tot Leeuwarden in Vrieslandt).  
 
 
Buiten Nederland: Duitsland 
 
34. Aurich, Niedersächsisches Staatsarchiv 
 
Rep. 3, XI: Kloster Langen. 
Rep.4, C I 9. 
Stukken betreffende het klooster Wittewierum. 
 
35. Bentheim, Fürstliches Archiv Bentheim, Arch. Klooster Frenswegen. 
 
36. Düsseldorf Hauptstaatsarchiv 
 
Archief van het Stift Werden. 
 
37. Herbern, Kreis Lüdinghausen 
 
Archief Schloss Westerwinkel. 
 
38. Münster, Westfälisches Staatsarchiv 
 
Fürstentum Münster, Landesarchiv, Ostfriesische Urkunden. 
Fürstentum, Landesarchiv 8, 1-15, Bd. 1-3 (fotocopieën in Groninger Archieven). 
M.L.A. 8, 1-15, 3 banden 
 Ms. VII 2311 Memorieboek Martinikerk Groningen.  
  
39. Münster, Diözesanarchiv – Archiv des Bistums Münster 
 
Domarchiv Münster (IX A, diverse delen). 
Generalvikariat Bistum Münster: II, 2 Niederstift A 1, Abt. A en vlgg. (in A pp. 8-14vo het parochieregister uit 1501). 
 
40. Oldenburg, Niedersächsisches Staatsarchiv 
 
Bestand O Vermischte Archivalien. 
 
41. Osnabrück, Niedersächsisches Staatsarchiv 
 
Msc. 83 (Rekening van de officiaal Johannes Missinck). 
Dep. 3 a 1 (Stadt Osnabrück). 
Rep. 63 a (Stadt Meppen). 
 
42. Steinfurt, Fürstlich Bentheimisches Archiv  
 
Archief klooster Frenswegen 
 
 
Buiten Nederland: Vaticaanstad 
 
43. Vaticaanstad, Vaticaans archief 
 
Registrum Supplicationum 713, 750, 784, 814, 867 (naar transscripties en excerpten van H.J. Kok te Amsterdam). 
 
Gedrukte bronnen 
 
Abel Eppens tho Equart, Der Vresen chronicon, J.A. Feith en H. Brugmans (ed.), 2 dln. (Amsterdam 1911). 
Acta visitationis dioecesis Daventriensis 1571, door Aegidius de Monte, R. Hattink (ed.) (z.p. 1888).  
Algra, N.E.(ed.), ‘It register fan de Oanbring fan Einjewier (1511)’, Us Wurk. Meidielings fan it Frysk Institút oan de Ryksuniversiteit te Grins 14 (1965) 1-12. 
Alma, R., De grafzerken van Farmsum. Spiegel van een heerlijkheid (Farmsum 2013).  
Alma, R., en O. Vries, ‘Summa agrorum in Slochtra. Een gedeeltelijk Oudfriese tekst uit de Ommelanden’, Ús Wurk 39 (1990) 1-48.  
Alma, R.H. , ‘Landeigenaren van Reide, Fimel en Termunten’, Gruoninga 55 (2010) 140-144.  
Alma, R.H., ‘Dijkrol van Eenrum, Pieterburen en Westernieland (15de eeuw-1651)’, Gruoninga 54 (2009) 135-156.  
Alma, R.H., ‘Het schatregister voor de jaartax van 1540’, Gruoninga 36 (1991) 58-89.   
Alma, R.H., ‘Landeigenaars in Termunterzijlvest (ca. 1520), Gruoninga 43 (1998) 177-180.  
Alma, R.H., ‘Schatregister van Midwolda’ (1556), Gruoninga 55 (2010) 194-201.  
Alma, R.H., ‘Schattingen en jaartax 1498-1516’, Gruoninga 46 (2001) 166-193.  
Alma, R.H., ‘Schotlijsten van het Dorpsterzijlvest (1470-1598)’, Gruoninga 51 (2006) 114-142.  
Alma, R.H., ‘Schotregister van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest 1553’, Gruoninga 49 (2004) 107-142.  
Alphen, M.W.L. van, Nieuw Kerkelijk Handboek (’s-Gravenhage 1878), 390-490 (Friesland), 529-603 (Groningen), 674-698 (Drenthe).  
Bakker, F.J., R.I.A. Nip en E. Schut (ed.), Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van Selwerd, over de jaren 1560-1563, Groninger Bronnenroeks 1 (Assen 2003) (geciteerd: Kasboek). 
Beelaerts van Blokland, W.A., D.P.M. Graswinckel en Elisabeth C.M. Prins, Nederlandsche Kloosterzegels, 3 dln. (’s-Gravenhage 1935-1952). 
Belonje, J., en J. Westra van Holthe, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe (Assen 1937). 
Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen (ed.), 2 dln. (Leeuwarden 1850). 
Beningha, S., ‘Chronickel der Vrieschen Landen en der Stadt Groningen’, in: M. Brouerius van Nidek (ed.), Analecta Medii Aevi (Amsterdam/Middelburg 1725) 321-324. (n.b. ook genoemd Benninge).  
Berkelbach van der Sprenkel, J.W., Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340, Werken van het Historisch Genootschap 3e serie 66 (Utrecht 1937). 
Berkenvelder, F.C., Zwolse Regesten, 6 dln. (Zwolle 1980-1997). 
Blok, P.J., J.A. Feith, S. Gratama en C.P.L. Rutgers (ed.), Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, 2 dln. (Groningen 1896, 1899). 
Blok, P.J., Verslag aangaande een onderzoek in Duitsland naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland (’s-Gravenhage 1888). 
Bolhuis, L. van, Tweetal van plegtige Redevoeringen, welker eene over Jezaj. LXVI 1 en 2, uitgesproken op den 12den van Wijnmand 1777, ter inwijding van een nieuw Kerkgebouw te Oostwold … (Groningen 1778).  
Bollandus, J. (ed.), Acta sanctorum III Martii (Antwerpen 1668). 
Bouman, A.C. e.a. (ed.), Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, 5 dln. (Utrecht/’s Gravenhage 1920-1959). 
Braaksma, A.M. e.a. (eds.), Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diocesis episcopis Trajectensibus (Amsterdam 1977).  
Breuker, Ph.H. (ed.), ‘De Registers fan de Oanbring ut 1511 fan Sleat en Wikel’, Bydragen ta Pleatslike Skiednis I (1984) 150-175.  
Brom, G., (ed.), Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 1e deel : Rome, Vaticaans archief, tweede stuk, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 6 (Den Haag 1909). 
Brom, G., (ed.), Bullarium Trajectense: Romanorum Pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum VI (an. 1378) in veterem Episcopatum Trajectensem destinata reperiuntur, 2 dln. (’s-Gravenhage 1892-1896). 
Brom, G., ‘Naamlijst der in het bisdom Utrecht gewijde priesters 1505-1518’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 23 (1896) 386-471; 24 (1897) 1-40 met bijlagen 41-57 en toelichting 58-85. 
Brom, G., Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 3 dln., Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 2, 6, 9 en 14 (‘s- Gravenhage 1908-1914). 
Brom, G., en A.H.L. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijken- staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 52 (’s-Gravenhage 1922).  
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht, uitgegeven door N.B. ten Haeff (†), tweede deel, eerste stuk (Rekeningen 1395-1450), Rijks Geschiedkundige Publicatiën 88 (’s-Gravenhage 1946); evenzo uitgegeven door W. Jappe Alberts, tweede deel, tweede stuk (Rekeningen 1480/1-1506/7) Rijks Geschiedkundige Publicatiën 129 (’s-Gravenhage 1969).  
Brugmans, H., ‘De kroniek van het klooster Aduard’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 23 (1902) 1-188. 
Bruna, E., Kloosterkaart van Friesland, met toelichting (Drachten 1945). 
Buitenrust Hettema, F., Bloemlezing uit Oudfriesche Geschriften, Eerste deel (Leiden 1890). 
Buma, W.J., P. Gerbenzon en M. Tragter-Schubert (eds.), Codex Aysma (Assen/Maastricht 1993). 
Burmania, E.M., Analecta, of enige oude ongedrukte schriften van diversen inhoud, Friesland alleen specterende (Leeuwarden 1750). 
‘Classicale Acta van Brazilië’, Kroniek van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, 29 (1873), 6e serie, 4e deel (Utrecht 1874).  
Colmjon, G., Register van oorkonden die in het Charterboek van Friesland ontbreken tot het jaar 1400 (Leeuwarden 1884). 
Cornelius, Andreas, Chroniicke ende waarachtige beschrijvinge van Friesland (Leeuwarden 1741). 
Diekamp, W., Die Vitae Sancti Liudgeri. Die Geschichtsquellen des Bisthums Münster, Bd. IV (Münster 1881).  
Dijk-van Eerden, G.J. van (ed.), Het kerkvoogdenboek van Roderwolde 1518-1608. Gratama Reeks - 1 (Assen 2003).  
Dodt van Flensburg, J.J. (ed.), ‘Extracta ex protocollis capituli Ecclesiae S. Joannis Traject.’, Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht’ III (Utrecht 1843).  
Doornbos, W.G., Bewonerslijsten van de stad Appingedam ca 1480/1490-1811 (Groningen 2001).  
Doorninck, J. van (ed.), Tijdrekenkundig Register op het Oud Provinciaal Archief van Overijssel, 7 dln. (Zwolle 1857-1875). 
Dronke, E.F.J. (ed.), Traditiones et antiquitates Fuldenses (Fulda 1844). 
Dumbar, G., Het kerkelijk en wereldlijk Deventer (Deventer 1732), Necrologium van het kapittel van de kerk van St. Lebuïnus. 
Eekhoff, W. (ed.), Oorkonden der geschiedenis van het Sint Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden uit de 15e en 16e eeuw (Leeuwarden 1876). 
Eekhoff, W., Nieuwe Atlas van de provincie Friesland (Leeuwarden 1849-1859, herdruk ‘s-Gravenhage/Leeuwarden 1970). 
Egbert Alting, Diarium van Egbert Alting 1553-1594, W.J. Formsma en R. van Royen (eds.), Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 128 (’s-Gravenhage 1964). 
Engels, M.H.H. (ed.), Hotzo Aecxma [& Regnerus/Rennert van Slockema], Conscriptio exulum Frisiae 1580 [-1587] (Leeuwarden 2007).  
Engen, H. van, en J. van Moolenbroek, ‘De Abtenkroniek van Aduard: Latijnse tekst en Nederlandse Vertaling’, J. van Moolenbroek, J.A. Mol m.m.v. J. Loer (red.), De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum/Leeuwarden 2010) 227-328. 
Falke, H., Corpus Traditionum Corbeiensium (Leipzig 1752). 
Feith, H.O. (ed.), Werken van den Groninger edelman Johan Rengers van Ten Post (Groningen 1852).  
Feith, H.O., ‘1580-1594. Brieven en andere stukken betreffende den toestand van Groningen, in het bijzonder met betrekking tot Spanje’, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen I (Groningen 1864) 86-96, 154-192, 273-288.  
Feith, H.O., ‘Nederlandsch Hervormde Gemeente te Groningen, 1594-1596’, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen, deel 9 (1872) 69-78.  
Feith, H.O., ‘Reisjournaal van Coenders’, Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 14 (’s-Gravenhage 1893) 114-226.  
Feith, H.O., Ordelboek van den Etstoel van Drenthe: eene verzameling van ordelen en verhandelingen van den Drost en Etten van het landschap Drenthe, van 1399-1518 (Groningen 1870).  
Feith, H.O., Register van het archief van Groningen, 6 dln. (Groningen 1853-1877) (met latere aanvullingen in handschrift). 
Feith, H.O., Warfsconstitutiën en oordeelen tot en met het jaar 1601 bijeenverzameld (Groningen 1863).  
Feith, J.A. en H. Brugmans (ed.), De kroniek van Abel Eppens tho Equart, 2 dln. (Amsterdam 1911).  
Feith, J.A., en P.J. Blok (eds.), De kroniek van Sicke Benninge, Werken Historisch Genootschap, Nieuwe serie 48 (Utrecht 1887). 
Fockema Andreae, S.J., (ed.), Christiaan Sgroten’s Kaarten van de Nederlanden (Leiden 1961). 
Foersteman, C.E., Album Academiae Vitebergensis ab 1502 usque ad 1560 (Leipzig 1841). 
Fontein, F.D., en J. van Leeuwen (ed.), Jancko Douwema’s geschriften (Leeuwarden 1849). 
Formsma, W.J. en R. van Roijen (eds.), Het Diarium van Egbert Alting, 1553-1594, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 111 (’s-Gravenhage 1964).  
Fredericq, P., Codex documentarum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum, Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600), Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 21 (’s-Gravenhage 1922). 
Fredericq, P., Corpus documentarum inquisitionis, 5 dln. (Gent/’s-Gravenhage 1889-1902).  
Fruin, R., Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden en dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV (Leiden 1866). 
Geer tot Oudegein, J.J. de (ed.), Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, balie van Utrecht, 2 dln. (Utrecht 1871).  
Goorspraken van Drenthe, 1563-1602, A.S. de Bécourt, G.J. ter Kuile, M.S. van Oosten en H. van Riel (ed.), Werken der Vereeniging tot uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht 3e reeks, no. 1 (1572-1577), 10 (1577-1579), 11 (1583-1589), 12 (1598-1602), 4 dln. (Utrecht 1931-1932).  
Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers, NR. Achtkarspelen, A.L. Heerma van Voss (ed.), I. Het Bildt, H. Sannes (ed.), II. Leeuwarden, Galileeërkerk, H.M. Mensonides (ed.), IV. Menaldumadeel, D.J. van der Meer (ed.), V. Vlieland, D. Vermeulen (ed.) (Leeuwarden 1950-1969). 
Grijpink, P.M., ‘Kerkelijk register op de rekeningen van de vicaris generaal van het bisdom Utrecht’, Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, 39 (1920) 144-212, 421-462; 40 (1921) 134-215. 
Grijpink, P.M., voortgezet door H.N.P.J. Berkhout en C.P.M. Holtkamp, Register op parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtsen Dom, 7 dln. (Haarlem 1914-1937). 
Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland (GPCV), G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (ed.), 6 dln. (Leeuwarden 1768-1795).  
Haan Hettema, M. de (ed.), Jurisprudentia Frisica of Friesche Regtkennis (Leeuwarden 1834-1835). 
Haan Hettema, M. de, ‘Chronykje van Friesland (uit het Hs. Jus Municipale Frisonum)’, De Vrije Fries 2 (1842) 117-130. 
Haan Hettema, M. de, en A. van Halmael jr., Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren adel, 2 dln. (Leeuwarden 1846). 
Hanserecesse von 1431-1476, G. von der Rapp (ed.) V (Leipzig 1887), VII (Leipzig 1897). 
Hattink, R.E. (ed.), Acta visitationis dioecesis Daventriensis ab Aegidio de Monte (Zwolle 1888).  
Heeringa, K., Rekeningen van het bisdom Utrecht, 1378-1573, 3 dln., Werken Historisch Genootschap, 3e serie nrs. 50, 59 en 60 (Utrecht 1926-1932). 
Heeringa, R., en J.A. Mol, ‘Oanbringregisters fan Harns en Harnzer Utbuorren: de Nije Oanbring fan Harns út 1542, en de Oanbring fan de bûtendykster lannen fan Harns en Harnzer Utbuorren út 1546/1547’, Bydragen ta Plaetslike Skiednis II (1987) 62-142. 
Hellinga, O., Regesten van de resoluties van Gedeputeerde Staten (z.p., z.j.).  
Hellinga, O., Resoluties en andere stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland (1579) 1580-1601 (1608). Regesten en indices (Ljouwert 1992).  
Hensen, A.L., en A.A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland, De nieuwe bisdommen in de Noordelijke Nederlanden 1559-1561 (’s-Gravenhage 1922). 
Heringa, J., Drentse rechtsbronnen. Willekeuren/Goorspraken/Indexen/Supplement op de ordelen van de etstoel, Zutphen 1981. 
Hermans, C.R., (ed.), Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordines S. Crucis, 3 dln., (‘s-Hertogenbosch [ Silvae Ducis]1858). 
Hessels, J.H., Ecclesiae Londino-Batavae Archivum, Tom. II, Epistulae et tractatus cum reformationis tum ecclesiae Londino-Batavae historiam illustrantes (1544-1622) (Cambridge 1889).  
Hoff, B. van ‘t, (ed.), De kaarten van de Nederlandse provincien in de zestiende eeuw door Jacob van Deventer (’s-Gravenhage 1941). 
Holtkamp, C.P.M., Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtsen Dom, 7 dln. (Haarlem 1914-1937) (voortzetting van P.G.M. Grijpink en H.N.P.J. Berkhout). 
Hombergh†, F.A.H., van den en E.O. van der Werff, Sicke Benninghe. Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen. Geschiedenis van Groningen en Ommelanden tot 1530, 2 dln. (Den Haag 2012).  
Hoogland, A.A.J. (bew.), ‘Conscriptio Exulum Frisiae. De Friesche vluchtelingen in 1580’, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 16 (1888) 321-371. 
Janssen, H.P.H., en Janse, A. (ed.), Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum (Hilversum 1991). 
Japikse, N., (bew.), Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, 8e deel, 1593-595, Rijks Geschiedkundige Publicatiën 57 (’s Gravenhage 1925)  
Jappe Alberts, W., (ed.), Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht, 2e deel, 2e stuk (Rekeningen 1480/1-1506/7), Rijksgeschiedkundige Publicatiën 129 (’s-Gravenhage 1969) 
Joesten, Ingrid (ed.), Urkundenbuch der Abtei Steinfeld (Keulen/Bonn 1976). 
Jonge van Ellemeet, B.M. de, ’Institutiën, Proclamatiën en Collatiën van den aartsdiaken van St. Marie in het Decanaat Drenthe, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 42 (1916) 297-361. 
Joosting, J.G.C., ‘Willekeuren van Drentse marken’, Verslagen en mededelingen Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht 1915, 27-97  
Joosting, J.G.C., De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling, Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen, deel 4, 3e afdeling, Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsche Rechts, 2e reeks, nr. XIV. (‘s-Gravenhage 1912). 
Joosting, J.G.C., Geschiedkundige Atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart. INR. De bisdommen Münster en Osnabrück (in Groningen en Friesland) (’s-Gravenhage 1921).  
Joosting, J.G.C., Ordelen van den Etstoel van Drenthe, 1518-1604. Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht 1e reeks nr. 16 (’s Gravenhage 1893).  
Joosting, J.G.C., Provinciale en synodale statuten. Seendrechten. Bronnen voor de geschiedenis van de kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrtecht in de middeleeuwen, deel 5, 4e afdeling, Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, 2e reeks, nr. XVNR. (’s-Gravenhage 1914) 
Kalma, J.J. (ed.), Een kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624 (Leeuwarden 1978). 
Kalma, J.J. (ed.), Een kerk in opbouw. Classisboek Bolsward-Workum 1600-1633 (Leeuwarden 1981). 
Kalma, J.J. (samenst.), Menso Alting (1541-1611), gereformeerd hervormer van Oost Friesland, helper van Willem Lodewijk. Bibliografie van en over hem (Leeuwarden 1985).   
Keverling Buisman, F., Ordelen van de Etstoel van Drenthe, 2 dln.: 1399-1447 (Zutphen 1987); 1450-1504 [1518] (Zutphen 1994).   
Knod, G.C., Deutsche Studenten in Bologna (1289-1562) (Berlijn 1899, herdruk Aalen 1970).  
Koeman, C., en J. Visser (ed.), P.C.J. van der Krogt (eindred.), De stadsplattegronden van Jacob van Deventer, Map 4: Nederland Friesland (Landsmeer 1992). 
Kohl, W. (ed.), Die Weiheregister des Bistums Münster 1593-1674, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen III Bd. 9 (Münster 1991). 
Koppmann, K. (ed.), Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256-1430, Bd. V (Leipzig 1880). 
Kötzschke, R., (ed.) Die Urbare der Abtei Werden a.d. Ruhr, A: Die Urbare vom 9.-13. Jahrhundert. Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 20, Rheinische Urbar Bd. II (Bonn 1906). 
Kuiken, D.F., W.G. Doornbos en H.J. Hartog (ed.), Stadsrekening Groningen 1540/1541 (Groningen 2008). 
Kuile, G.J. ter, Oorkondenboek van Overijssel, 6 dln. (Zwolle 1963-1969). 
Lambooij, H.Th.M., en J.A. Mol (ed.), Vitae Abbatum Orti sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland (Hilversum/Leeuwarden 2001). 
Lambooij, H.Th.M., Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese Premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde. Een nadere studie, editie en vertaling (Hilversum 2008). 
Lennep, M.J. van, ’Friese priesters uit het begin der XVIe eeuw’, Genealogysk Jierboekje 1955, 79-94. 
Löhr, G.M., Registrum litterarum pro provincia Saxoniae Joachimi Turriani 1487-1500. Vincentii Bandelli 1501-1506. Thomae de Vio Caietani 1507-1513. Nebst Fortsetzungen aus den Jahren 1524-1531. Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland XI (Keulen 1952).   
Marcus J., Sententiën en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt (Amsterdam 1735). 
Marcus, Jacobus, Sententiën ende Indagingen van den Hertog van Alba (Amsterdam 1735).  
Meer, P.L.G. van der, ‘Registers fan de Personele Imposysje út 1578’, in: P.L.G. van der Meer, J.A. Mol en P. Nieuwland (eds.), Administrative en fiskale boarnen oangaende Fryslân yn de ier-moderne tiid (Leeuwarden 1993) 155-395.  
Mellink, A.F. (ed.), Documenta Anabaptistica Neederlandica VII, Friesland (1551-1601) and Groningen (1538-1601) (completed by S. Zijlstra) (Leiden/New York/Keulen 1995). 
Mieris, F. van, Groot-Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland, en Heeren van Vriesland, 4 dln. (Leiden 1753-1756).  
Mireaus, Aubertus, Opera diplomatica et historica, nova collectio cura J.Fr. Foppens, Vol. IV (Brussel 1748).  
Möhlmann, G., Ostfriesches Urkundenbuch III (Aurich 1975). 
Mol, J.A., (ed.) Leuwerderadeels Aenbrengh gemaect int jaer 1540 (Leeuwarden 1989). 
Moolenbroek, J. van, J.A. Mol (red.) m.m.v. J. Loer, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum 2010). 
Moolenbroek, J. van, Mirakels historisch. De exempels van Gaesarius van Heisterbach voor Nederland en Nederlanders (Hilversum 1999).  
Muller Fzn., S., ‘Lijst van de goederen en rechten, behoorende aan de proosdij van St. Jan te Utrecht in de 15e eeuw’, Verslagen en mededelingen Oud Vaderlansche Rechtsbronnen 4 (1890) 239-316. 
Muller Fzn., S., De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht, 1325-1336, 2 dln., Werken van het Historisch Genootschap Nieuwe reeks 53 en 54 (Utrecht 1889-1891). 
Muller Fzn., S., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528), 4 dln. (Utrecht 1917-1922).  
Muller Fzn., S., Regesten van het archief der stad Utrecht (Utrecht 1896). 
Muller Hzn., S., De indeeling van het bisdom, deel I, ’s-Gravenhage 1906; deel II, ’s- Gravenhage 1915, in: J.G.C.Joosting en S. Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen, Werken der vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, 2e reeks, nrs. VIII en XVINR. Deel II ook verschenen in: S. Muller Hzn, Geschiedkundige atlas van Nederland NR. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart (’s-Gravenhage 1921). 
Nanninga Uitterdijk, J., Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen, 9 dln. (Kampen 1862-1908).  
Nauta, G., De decisien van het Hoff van Frieslandt (Leeuwarden 1779). 
Nieuwland, P., en J.A. Mol, ‘Rekken oer it boekjier 1606/1607 fan de ûntfanger-generaal fan de kleasteropkomsten yn Fryslân, Joannes Henrici Rhala’, in: P.L.G. van der Meer, J.A. Mol en P. Nieuwland (ed.), Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid (Ljouwert 1993) 35-153.  
Nijhoff, NR.A., (ed.), Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, dl. 6: Karel van Egmond, Hertog van Gelre, Graaf van Zutphen (Arnhem 1859-1875). 
Oosterhout, M.G. e.a. (ed.), Pax Groningana, 204 oarkonden oer de forhalding Grins-Fryslan yn de fyftjinde ieu (Groningen 1975). 
Oosterhout, M.G., (ed.), Snitser Recesboeken 1490-1517 (Assen 1960), met Nammeregister (Assen 1964). 
Ostfriesisches Urkundenbuch, E. Friedländer (ed.), Bde. I en II (Emden 1878-1881); G. Möhlmann (ed.), Bd. III (Aurich 1975). 
Ottema, J.G., (ed.), Proeliarius of Strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, beschreven door broeder Paulus Rodolphi van Rixtel, vroeger geheten Johannes Gruyter (Leeuwarden 1855). 
Oudfriesche Oorkonden, 3 dln., P. Sipma (ed.), Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen (’s-Gravenhage 1927-1941). 
Oudfriese Oorkonden IV, O. Vries (ed.), Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen 14 (’s Gravenhage 1977). 
Pasch, A. van de (ed.), Definities der Generale Kapittels van de Orde van het H. Kruis 1410-1786 (Brussel 1969). 
Pathuis, A., ‘Het handschrift ”Ommelands Eer” van Pater Franciscus Mijleman, S.J., missionaris der Ommelanden 1639-1667’, Archief voor de geschiedenis der Katholieke kerk in Nederland 7 (1965) 1-110. 
Pathuis, A., en E.J. Werkman, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, enz. in de provincies Groningen en Drente, dagtekenende van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (’s-Gravenhage 1953).  
Pathuis, A., en M.A. de Visser, ‘Beredeneerde lijst van torenklokken in de provincie Groningen vóór de vordering door de bezettende macht in 1942 en van de klokafgietsels in het Museum van Oudheden voor de provincie en stad Groningen’, Verslag omtrent den toestand van het Museum van Oudheden voor de provincie en stad Groningen over 1943 (Groningen 1945).  
Pathuis, A., Groninger Gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298 tot 1814, (Assen/Amsterdam 1977). 
Peter Jacobsz. van Thabor, Historie van Vriesland, H. Amersfoordt en H.W.C.A. Visser (ed.), 2 dln., 1824-1827. Herdruk, met een inleiding door R. Steensma (Leeuwarden 1973). 
Pollet O.P., J.V., Marten Bucer, Études sur les relations de Bucer avec les Pays-Bas, l’’Electorat de Cologne et L’Allemagne du Nord, Tome II Documents (Leiden 1985).  
Post, R.R. (ed.), Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, Innocentius VI en Urbanus V, 1342-1366. Studiën Nederlandsch Historisch Instituut te Rome (’s-Gravenhage 1937). 
Reimers, H. (ed.), Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archive zu Rom (Leeuwarden 1908).  
Reimers, H. (ed.), Oldenburgische Papsturkunden, Jahrbuch des Oldenburger Vereins für Altertumskunde und Landesgeschichte, XVI (Oldenburg 1907) 1-175. 
Reimers, H., ‘Die Heiligen in Ostfriesland’, Upstalsboom-Blätter für Ostfriesische Geschichte, Heimatschutz und Heimatkunde 7 (1917/8) 14-36.  
Reitsma, J., en S.D. van Veen (eds.), Acta der provinciale particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, 1. Noord Holland 1572-1608 (Groningen 1892), 4. Gelderland 1579-1620 (Groningen 1895), 5. Overijssel 1584-1620 (Groningen 1896), 6. Friesland 1581-1620 (Groningen 1897), 7 Groningen 1595-1620(Groningen 1898), 8. Drenthe 1598-1620 (Groningen 1899). 
Reitsma, J., Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581 (Leeuwarden 1888). 
Rekeningen van het bisdom Utrecht, 1378-1573, II, K. Heeringa (ed.) Werken Historisch Genootschap, 3e serie, nr. 59 (Utrecht 1932).  
Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutsches Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation. Bd. II: Urban VI, Bonifaz IX, Innocenz VII und GregorXII 1378-1415: G. Tellenbach (ed.), (twee deelbanden) Berlin 1933-1938, en H. Diener (ed.) (een deelband (Berlijn 1961); Bd. IV: Martin V, 1417-1431: K. Fink (ed.) (3 deelbanden) (Berlijn 1943, 1957 1958), en S. Weiss (ed.) (1 deelband) (Tübingen 1979); Bd. V: Eugen IV, 1431-1447: H. Diener en Bride Schwarz (Tübingen 2004); Bd. IX: Paul II, 1464-1471, D. Brosius, H. Leerhoff en M. Reimann (eds.) (Tübingen 2000).  
Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, Bd. I Eugen IV, (1431-1447) t/m Bd. VIII: Alexander VI, 1492-1503, L. Schmugge e.a. (eds.) (Tübingen 1998-2012). 
Reusens, W., J. Wils en A. Schillings (ed.), Matricule de l’úniversité de Louvain, 10 dln. (Brussel 1903-1967). 
Richthofen, K.O.J.T. von, Friesische Rechtsquellen (Berlijn 1840, herdruk Aalen 1960).  
Riel, H. van, Goorspraken van Drenthe 1563-1565. Werken der Vereeniging tot uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht 2e reeks. nr. 28 (’s-Gravenhage 1928).  
Rij, H. van (vert. en ed.), Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diocesis episcopis Trajectensibus (Hilversum 1989).  
Rijke, P.J. de (ed.), Frisia Dominium. Kaarten van de provincie Friesland tot 1850. Geschiedenis en cartobibliografie, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies (’t Goy/Houten 2006). 
Rijperman, H.H.P. (bew.), Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, 12e deel, 1602-1603, Rijks Geschiedkundige Publicatiën 92 (’s-Gravenhage 1950); 13e deel, 1604-1606, Rijksgeschiedkundige Publicatiën 101 (’s-Gravenhage 1957); 14e deel, 1607-1609, Rijks Geschiedkundige Publicatiën 131 (’s-Gravenhage 1970).  
Roarda, R.S., Om it leauwe. Korte uittreksels uit de criminele sententieboeken van het Hof van Friesland betreffende vonnissen van om hun geloof gestrafte inwoners van Friesland. – 16e eeuw. (typoscript, z.j.). 
Roelevink, J. (ed.), Classicale Acta 1571-1620. II. Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Dordrecht 1601-1620, Classis Breda 1616-1620, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 68 (’s-Gravenhage 1991).   
Rots, A., en H. de Olde, So menichmael ghij hoort den helderen clockenslach. Een inventarisatie van luid- en speelklokken in de provincie Groningen (Groningen 2005). 
Schilling, H., en K.-D. Schreiber (ed.), Die Kirchenratsprotokolle der Reformierten Gemeinde Emden 1557-1620, 2 dln., I: 1557-1574 (Keulen/Wenen 1989-1992).  
Schoengen, M., ‘Aantekeningen uit de Kerkenraad’s akten van Deventer in hoofdzaak betreffende het Schoolwezen’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 41 (1915) 257-320.  
Schoengen, M., ‘Akten en bescheiden betreffende de Cisterciënserabdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward’, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 29 (1903) 129-242; 30 (1905) 419-450; 31 (1906) 153-226. 
Schotanus, Chr., ‘Tablinum, dat is: brieven en documenten dienende tot de Friesche historie’, De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland Oost ende West (Franeker 1658). 
Schroor, M., J. Faber en H. Nijboer, Fontes Leovardiensis (Leeuwarden 2002). 
Siemens, B.W., Historische atlas van de provincie Groningen, 2 dln., 1. tekst, 2. atlas (Groningen 1962). 
Singels, J.C., Inventaris van het Oud-archief der stad Leeuwarden (Leeuwarden 1893). 
Status Cathedralis Capituli Groningensis Diplomatum belgicorum, IV (Brussel 1748). 
Status Cathedralis Groningensis, in Belgio foederato, sive Dubia et questiones, quae collegit et disputavit Capitulum, summoque Pontifici exhibuit, tempore priori sui Episcopi D. Joannis Knijf, anno 1575, in: Diplomatum belgicorum nova collectio sive supplementum ad opera diplomatico Auberti Miraei, Tom. IV, cura et studio Joannis Francisci Foppens (Brussel 1748) 131-136.  
Telting, I.H. (ed.), Register van den Aanbreng van 1511 en verdere stukken tot de floreenbelasting betrekkelijk, 4 dln. (Leeuwarden 1880). 
Tjessinga, J.C. (ed.), De Aanbreng der Vijf Deelen van 1511 en 1514, 5 dln. (Assen 1942-1954). 
Toorenbergen, J.J. van, Stukken betreffende de diakonie der vreemdelingen te Emden 1560-1576, Werken Marnix-Vereeniging, Serie I deel II (Utrecht 1876). 
Van der Veen, E., Oantekens ut it Berchkleaster. Oersetting fan it Ms 558 Brugge (Bergum 2006). 
Verhoeven, G., ‘De Middeleeuwse kerkpatrocinia van Friesland. Een inventaris’, Fryske Nammen, 8 (Ljouwert 1989) 75-108. 
Verhoeven, G., en J.A. Mol (eds.) m.m.v. H. Bremer, Friese testamenten tot 1550 (Leeuwarden 1994). 
Volk, Paulus, (ed.). Die Generalkapittels-Rezesse der Bursfelder Kongregation, 4 dln. (Siegburg 1955-1972). 
Vredenberg-Alink, J.J., De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen: met een lijst van gedrukte kaarten van 1545 tot 1864 (Uithuizen 1974).  
Vries, O., Correcties op P. Sipma, Oudfriese Oorkonden I – III aangevuld met een overzicht van schrijvershanden (Groningen 1984). 
Vries, O., en M.G. Oosterhout (ed.), De Leeuwarder stedstiole 1502-1504 (Groningen 1982). 
Wal, J. de, Nederlanders, Studenten te Heidelberg (Leiden 1886).  
Walle, H. de, Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland 1280-1811 (Franeker 2007). 
Walsweer, H., ‘De registers fan de Oanbring út 1511 fan Eagmaryp en Ousternijegae’, Bydragen ta Pleatslike Skiednis II (1987) 143-158. 
Wenker, Hermann, Meppener Urkundenbuch (Meppen 1902-1906, herdruk, Osnabrück 1973).  
Wiersum, E., en A. le Cosquino de Bussy, ‘Visitatieverslagen van de Johanniterkloosters in Nederland (1495, 1540, 1594)’, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 48 (1927) 146-261. 
Winsemius, Pierius, Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant beginnende vanden jaere nae des werelts scheppinghe 3635. ende loppende tot den jaere nae de gheboorte Christi 1622 (Franeker 1622). 
Winsemius, Pierius, Historiarum ab excessu Caroli V. Caesaris, sive rerum sub Philippo II per Frisiam gestarum libri septem (Leeuwarden 1646). 
Winter, J.M. van (ed.), Sources concerning the Hospitallers of St. John in the Netherlands 14th – 18th centuries (Leiden/Boston/Keulen 1998).  
Worp van Thabor (Worp Tyarda van Rinsumageest), Worperi Thaborita, Chronicon Frisiae Libri tres, J.G. Ottema (ed.) (Leeuwarden 1847); Kronijken van Friesland, vierde en vijfde boek, J.G. Ottema (ed.) (Leeuwarden 1850-1871). 
Woude, S. van der, (ed.), Acta capituli Windeshemensis (’s-Gravenhage 1953).  
Wumkes, D.A., (ed.), Sibrandus Leo’s abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum (Bolsward 1929).  
Wybrands, A.E., (ed.), Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde (Leeuwarden 1879). 
Zijlstra, S., Lijst studenten, msc. 
Zwart, P.Th., (ed.), Het protocol van Nicolaus Jodoci Cleuting (Nicolaas Joostzoon Cleuting), notaris te Leeuwarden van 1554 tot 1585 (Leeuwarden 1970). 
 
 
 
Literatuur  
 
Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 13 dln. in 14 bndn. (Gorinchem 1839-1851). 
Abma, G., De vier Bolswarder lenen (Bolsward 1979). 
Abma, G., Het St. Annaleen te Makkum (Makkum 1995). 
Abma, G., Himmelumer Oldeferd en Noardwâlde (Leeuwarden 1992). 
Achterop, S.H., P. van der Wal en G.G. Wolthuis, Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp (Groningen 1969).  
Acker Stratingh, G., en C.A. Venema, De Dollard of Geschied-, Aardrijks- en Natuurkundige Beschrijving van dezen boezem der Eems (Groningen 1855). 
Adema, B.S., ‘Kerken in beweging: ontwikkelingen in de monumentenzorg’, Keppelstok 65 (december 2002) 4-22. 
Ahrens, Claus, Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa (Hamburg z.j. [1981]).  
Aitzema, L. van, Saken van Staet en Oorlogh in, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, 7 dln. (’s-Gravenhage 1669-1671). 
Akkerman, F., ‘Rudolph Agricola, Gronings humanist 1485-1985’, Tentoonstellingscatalogus (Groningen 1985).  
Algra, A., De historie gaat door eigen dorp, 6 dln. (Leeuwarden 1956-1961). 
Algra, H., ’De kerk van Westhem in haar omgeving’, Keppelstok 74 (juni 2007) 34-36. 
Allan, F., Het eiland Ameland en zijne bewoners (Amsterdam 1857). 
Allan, F., Het eiland Vlieland en zijne bewoners (Amsterdam 1857). 
Alma, R., ‘De adeldom van de Mensema’s’, in: A. Gevers e.a. (red.), Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties (Hilversum 2007) 55-74.  
Alma, R., ‘De patroon van Rolde’, De Kloetschup. Tijdschrift van de Vereniging Rolder Historisch Gezelschap, 2 nr. 1 (maart 1999) 15-18.  
Alma, R., ‘De schenkers. Grovens erven’, E. de Boer m.m.v. R. Alma, De stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Dam (Bierum 2004) 391-456.   
Alma, R., ‘De vroegste ontwikkeling van de Groninger heraldiek’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 54 (2000) 5-45.  
Alma, R., ‘Postume heraldiek. Adellijke kwartieren in Stad en Lande’, in: R. Alma, C. Gietman en A. Mensema (red.), Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie (Hilversum 2012) 51-94 
Alma, R., ‘Schattingen en jaartax 1498-1516’, Gruoninga 46 (2001) 166-193. 
Alma, R., ‘Zegelstempels uit Groninger grond’, Hervonden Stad 2003, 65-70. 
Alma, R., ’De patroon van Rolde’, De Kloetschup. Tijdschrift van de vereniging Rolder Historisch Genootschap 2 nr. 1 (maart 1999) 15-18. 
Alma, R.H., ‘Alberda/Aulsema/Fraylema’, De Nederlandse Leeuw 112 (2005) 90-118.  
Alma, R.H., ‘De orgelluiken van Tinallinge – een reconstructie’, Groninger Kerken 22 (2005) 86-91.  
Amsweer, D. van, De praeposituris reformatis Whaerhafte ende Grondtlicke Bericht ende Verclaringhe na Wedtlijcke Vocatie tot Bedieninghe der Propstije tho Usquert in den Ommelanden ghelegen: Ende wat verhinderingh daerop ghevallen (Franeker 1611).  
Andreae, A.J., ‘Bijdrage tot de Burgerlijke en Kerkelijke Indeeling van Friesland tusschen het Flie en de Lauwers, van omstreeks de 8ste eeuw tot 1580’, De Vrije Fries 14 (1881) 193-333. 
Andreae, A.J., ‘Het verzet der Friezen tegen de Spaansche dwingelandij, gedurende het tijdvak 1566-1574, in: De Vrije Fries 16 (1886) 387-534; 17 (1890) 1-112. Daarin: 7-18. Bijlage A, bevattende de NAMEN van hen, van wie het bekend is, dat zij zich op de eene of andere wijze verzet hebben tegen de Spaansche dwingelandij; alsmede: een OVERZICHT van de voornaamste vonnissen, daarop betrekking hebbende, gedurende het aangenomen tijdvak, 1566 tot 1574. 
Andreae, A.J., Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia (Leeuwarden 1893). 
Andreae, A.J., Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland, 2 dln. (Kollum 1883-1885). 
Anema, B.L., Bronnenstudie met betrekking tot de abdij Bloemkamp of Oldenklooster gelegen bij Hartwerd 1191-1580 in Frisia Occidentali (doctoraalscriptie middeleeuwse geschiedenis Katholieke Universiteit Nijmegen 1964). 
Apeldoorn, L.J. van, De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795, 2 dln. (Leeuwarden 1915). 
Arts, M., Het dubbelklooster Dikninge (Assen 1945).  
Aukes, H.F.W., ‘Het Carmelieter klooster te Woudsend’, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 65 (1945) 178-252. 
Baart jr., A., en M.P. van Buijtenen, ‘Bergums kerk, klooster en omgeving, De Vrije Fries 43 (1957) 130-173. 
Backmund, N., Monasticon praemonstratense, id est historia atque canoniarum candidi ordinis praemonstratensis, 3 dln. (Straubing 1949-1956). 
Baerdt van Sminia, H.B. van, Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (Leeuwarden 1837). 
Bakker, F.J., en R.Nip, ‘De abdij van Aduard en de cisterciënzer orde’, J. van Moolenbroek en J.A. Mol m.m.v. J. Loer (red.), De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum/Leeuwarden 2010) 53-80 
Bakker, F.J., ‘De kerk in Drenthe vóór de Reformatie’, in: M.A.W. Gerding e.a. (red.), ‘In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt’, De Reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw (Delft 1998) 15-52. 
Bakker, F.J., ‘Roelof Huusman, secretarius der Stadt Groningen 1479/80-1484’, in: F. Akkerman en A.J. Vanderjagt (eds.), Rodolpus Agricola Phrisius (1444-1485). Proceedings of the International Conference of the University of Groningen 28-30 Oktober 1985 (Leiden/New York/Kopenhagen/Keulen 1988) 99-111.  
Bakker, F.J., Bedelorden en begijnen in de stad Groningen (Assen/Maastricht 1988).  
Bakker, G., ‘Echten en Oosterzee, ontginning en vervening. Bijna duizend jaar maaiveldverlaging’, It Beaken 64 (2002) 129-160. 
Bakker, G., ‘Het ontstaan van het Sneekermeer in relatie tot de ontginning van een laagveengebied, 950-1300’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 10 (2001) 54-66. 
Bakker, G., ‘Veenontginningen in Wymbritseradeel en Doniawerstal vanuit Goënga, Sneek, IJlst, Oosthem en Abbega 900-1300’, It Beaken 65 (2003) 87-124. 
Bakker, G., ‘Wymbritseradiel sûnt 1524’, G. Bakker (red.), Wymbritseradiel Skiednis fân in Greidgrieteny (Bolsward 1974) 84-148. 
Bartels, P.G., ‘Fragmente zur Geschichte des Dollart’, Jahrbuch der Gesellschaft fur bildende Kunst und vaterländische Alterthümer zu Emden, 2. Band, Heft 1 (Emden 1875) 1-487. 
Bartels, P.G., ‘Ubbo Emmius, Möhlmann und die Entstehung des Dollart’, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer zu Emden, 1. Band, Heft 1 (Emden 1872) 1-25. 
Bary, E.H., en M.P. van Buijtenen, ‘Synode en seendrecht. Doorwerking in middeleeuws Friesland’, G. Ackermans e.a. (red.), Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen 1991) 103-123. 
Beekman, A.A., Geschiedkundige Atlas II, De voormalige zeeboezem in Friesland ten Westen en ten Oosten van de Lauwers (‘s-Gravenhage 1918).  
Beelaerts van Blokland, M.A., ‘Burmania’, De Nederlandsche Leeuw 107 (1990) 419-442.  
Bekkema, K.J., B.J. Friso en M.D. Sibma, Geschiedenis van Oudega (Oudega 1990). 
Bekooij, J., ‘Marum’, Historisch Jaarboek Groningen 2005, 133-134.  
Bellingwolde, vroeger en nu (Groningen 1980).  
Belonje, J., ‘De afkomst van het geslacht Van Egmond van de Nijenburg’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 9 (1955) 39-76. 
Belonje, J., en J. Westra van Holthe, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe (Assen 1937).  
Berg, H.M. van den, ‘De kerk van Britswerd’, De Keppelstok 40 (1990) 198-213; 41 (1991) 260-261. 
Berg, H.M. van den, ‘Oude bouwkunst in Wonseradeel’, in: J.J. Spahr van der Hoek (eindred.), Geakunde Wûnseradiel (Boalsert 1969) 226-258. 
Berg, H.M. van den, Noordelijk Oostergo: Ferwerderadeel (’s-Gravenhage 1981).  
Berg, H.M. van den, Noordelijk Oostergo: De Dongeradelen (’s-Gravenhage 1983). 
Berg. H.M. van den, Noordelijk Oostergo: De gemeente Dantumadeel (’s-Gravenhage 1984). 
Berg, H.M. van den, Noordelijk Oostergo: Kollumerland en Nieuw Kruisland (’s-Gravenhage 1989). 
Bergh, T. van den, H.A. Groenendijk en J. Molema, ‘Houwingeham (Gr.) na vijf eeuwen weer op de kaart’, Paleo-aktueel 10 (2000) 58-63.  
Berghuis, W.J., ‘De kerk van Marum’, Groninger Kerken 13 (1996) 73-82.  
Berghuis, W.J., ‘De kerk van Westerwijtwerd’, Publicaties Stichting Oude Groninger Kerken 20 (1978) 225-248.  
Berghuis, W.J., ‘Kerk en toren van Zuidwolde (Gr.)’, Publicaties Stichting Oude Groninger Kerken, Band 1 (1970) 33-48.   
Berghuis, W.J., De Walfriduskerk van Bedum. Een bijzondere bouwgeschiedenis ontrafeld (Groningen 2006).  
Berghuis, W.J., en C. Scheffer, ‘De geschiedenis van de kerk te Heveskes’, Groninger Kerken 6 (1989) 7-22.  
Berghuis, W.P., ‘De geschiedenis van de kerk te Bornwird’, Publikatieband Alde Fryske Tsjerken 3 (1981) 5-20.  
Bergsma, W., ‘De Reformatie in Friesland: geschiedenis en geschiedschrijving’, S. Zijlstra e.a. (red.), Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Delft 1996) 97-134. 
Bergsma, W., ‘Van pastoor tot dopers leidsman, ‘Menno’s ‘uitgang’in historisch perspectief’, Doopsgezinde Bijdragen, N.R. 22 (1996) 35-48. 
Bergsma, W., ‘Zij preekten voor doven. De Reformatie in Drenthe’, M.A.W. Gerding et al. (red.), Ín alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt’, De Reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw (Delft 1998) 111-170. 
Bergsma, W., ”Zij preekten voor doven” De Reformatie in Drenthe. Drentse Historische Reeks 10 (Assen/Leeuwarden 2002). 
Bergsma, W., en E.H. Waterbolk (eds.), Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw (Groningen 1986).  
Bergsma, W., Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650 (Hilversum/Leeuwarden 1999). 
Berkenvelder, F.C., ‘De richters en schouten van Zwolle in de landsheerlijke tijd’, De Nederlandse Leeuw 111 (1994) kk. 1-24, 257-289. 
Berning, W., Das Bistum Osnabrück vor Einführung der Reformation (1543) (Osnabrück 1940).  
Beukema, G.F. e.a. (red.), Gedenkboek Nijverheid. Deel 2. Boerderijen in de Marne en hun bewoners (Leens 1991).  
Beuker, J.R., ‘De oudste geschiedenis’, in: J. Bos e.a. (red.), Geschiedenis van Diever (Zuidwolde 1992).  
Beuningen, P.Th. van, Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576) (Assen 1966). 
Bibliografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 2 (Kampen 1983). 
Bieleman, J., Boeren op het Drentse zand 1600-1910 (Wageningen 1987).  
Bij, J. van der, Pastoars, dúmnys en tsjerkefolk yn Top en Twel (Uitwellingerga 1993).  
Bijsterveld, A.-J.A., Laverend tussen kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 (Amsterdam 1993).  
Bitter, R., ‘Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek N-H kerk te Raard, gemeente Dongeradeel’, Bulletin KNOB 87 (1988) 63-70. 
Blécourt, A.S. de, Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen met bijlagen. (Assen 1935). 
Bleiber, Waltraut, ’Fränkisch-karolingische Klöster als Grundherren in Friesland’, Jahrbuch für Wirtschatsgeschichte 3 (1965) 127-175. 
Blok, D.P., ‘De Hollandse en Friese kerken van Echternach’, Naamkunde 6 (1974) 167-184. 
Blok, D.P., ‘De oudste oorkonde over Groningerland’, Driemaandelijkse Bladen 1959, 20-22. 
Boelens, K., Nes, in doarp yn e Dongeradielen (Dokkum 1949-1950). 
Boeles, W.B.S., ‘Beschrijving van eenige alba amicorum’, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen 9 (Groningen 1872) 33-56.  
Boeles, W.B.S., ‘Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het kerkelijk regtswezen der Friezen’, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen 10 (Groningen 1873) 110-133, 177-209.  
Boeles, W.B.S., De bijzondere finantiële regtsbetrekking tusschen een aantal kerkelijke gemeenten in de provincie Groningen en den staat (Groningen 1866). 
Boeles, W.B.S., Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, 2 dln. (Leeuwarden 1879). 
Boer, D.E.H. de, R.NR.A. Nip en R.W.M. van Schaïk, Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (Assen 1998). 
Boer, E., de, m.m.v. R. Alma, De stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Dam (Bierum 2004).   
Boer, M. de (red.), e.a., Ealahuzen: doarp yn en oan it wetter. Plaatsjes en praatsjes oer Nijegae, Ealahuzen en Tropherne (Elahuizen 2000). 
Boer, M.L., Minskestriid – Minskelibben – Ut de histoarje fan Hinnaerderadiel (Bolsward 1970). 
Boer, W. de, ‘De verdwenen middeleeuwse kerk van Oostwold (Wk) blijkt veel ouder’, Groninger Kerken 32 (2015) 29-30.  
Boersma, J.W., ‘De kerk van Stederwalde te Thesingburen (gem. Ten Boer), Groningse Volksalmanak 1974-1975, 184-197.  
Boersma, J.W., ‘Het archeologisch onderzoek van de Ned. Herv. Kerk te Norg’, Nieuwe Drentse Volksalmanak 1974, 165-194.  
Boersma, J.W., ‘Het archeologisch-historisch onderzoek van de kerksteden van Groot Wetsinge en Klein-Maarslag’, Palaeohistoria 39/40 (1997/1998) (Rotterdam/Brookfield 2000) 591-612.  
Boersma, J.W., ‘Het kerkhof van Hoogwatum en de kapel van Watum’, Groningse Volksalmanak 1974-1975, 198-208. 
Boersma, J.W., ‘Oudheidkundig bodemonderzoek in de Ned. Herv. Kerk te Hellum (Gron.)’, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 17 (1967) 141-154.  
Boersma, J.W., ‘Volg het spoor terug. Het oudste verleden van de Sint-Bonifatiuskerk te Vries’, in: M.W. Gerding (red.), Geschiedenis van Vries (Zuidwolde z.j. [2003]) 56-139.  
Boersma, J.W., ‘Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief’, in: R. van Schaïk e.a. (ed.), Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (Assen 1998) 167-186.  
Bolleman, P., ‘Ontstaan en ontwikkeling van Drachten’, in: Smellingera-land (Drachten 1944) 317-360. 
Bolt, A., Geschiedenis van Uithuizen (Uithuizen 1982).  
Bontekoe, F., en J.C. Kutsch Lojenga, ‘De van Loo’s in de omgeving van Rembrandt’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 35 (1981) 137-174. 
Bontekoe, G.A., ‘Enige notities bij het zilveren jubileum van het Biologisch-Archeologisch Instituut’, in: H.E. van Gelder e.a. (red.), Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen (Meppel 1947) 23-43.  
Bontekoe, G.A., ‘Het nieuwe wapen der gemeente Coevorden’, De Nederlandsche Leeuw 85 (1969) 17.  
Boom, H. ten, ‘Een eigenhandig getuigschrift van Huibert Duyfhuis’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, 61 (1981) 198-199.  
Boom, H. ten, De Reformatie in Rotterdam 1530-1585 (Amsterdam 1987).  
Booma, J.G.J. van, ’Bronnen voor vier maanden Reformatiegeschiedenis van Drenthe (mei-augustus 1598) en de periode van voorbereiding’, in: M.A.W. Gerding et al. (red.), ‘In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt’, De Reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw (Delft 1998) 75-110. 
Booma, J.G.J. van, Onderzoek in Protestantse kerkelijke archieven in Nederland (’s-Gravenhage 1994). 
Boone, W.J. de, ‘Oudheidkundig Bodemonderzoek, het zg. “Joodsche kerkhof” bij Oudehorne (Fr.), Noorderland 1 (1941/1942), met naschrift door F.C. Bursch, 286-287. 
Boonstra, Brandaris tot waarschouwinghe aller seevarende (Assen 1994).  
Borssum Waalkes, G.H. van, ‘Friesche klokkenopschriften met andere van elders vergeleken en met aantekeningen, vertalingen, registers en platen voorzien’, De Vrije Fries 16 (1886), 18 (1895) en 19 (1900). 
Borssum Waalkes, G.H. van, ‘Uit een oud kalendarium van de Hommerts en Jutrijp’, De Friesche Volksalmanak 1885, 43-53. 
Borssum Waalkes, G.H. van, Kerkelijke toestand van Huizum voor de Hervorming (Leeuwarden 1875). 
Börsting, H., en Aloïs Schroer, Handbuch des Bistums Münster, 2 dln. (eerste druk, Münster 1943; tweede druk Münster 1946).  
Börsting, Heinrich, Handbuch des Bistums Münster, 2 dln. (Münster 1946). 
Bos, H., Haren en omstreken (Haren z.j.). 
Bos, P., ‘De boerderij De Wijk in Ellerhuizen en haar bewoners’, Gruoninga 45 (2000) 165-193.  
Bos, P.G., ‘Het recht van zegelen van pastor en kerkvoogden in Stad en Lande’, Nederlandsch Archievenblad 23 (1914-1915) 98-104.  
Bosch, P.C. van den, ‘De priorij Sint Helena te Scharmer 1489-1975, Clairlieu. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der Kruisheren 1975, 3-31.  
Boschma, C., ‘Avondmaalszilver in het Fries Museum’, Pubicatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken 3 (1985) 177-192. 
Bos-Volhand, J.C. van den, De Nicolaikerk te Appingedam. Acht eeuwen cultuurgeschiedenis (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen 1988).  
Brada, M., ‘Johannieters in Sneek’, Publicaties Folk en Tsjerke 3 (1990-1991) 230-246, 251-262, 284-293. 
Brada, M., Cisterciënsers in Friesland (Leusden 1982).  
Brada, M., en H. Oldenhof, ‘Johannieters in Sneek’, Publicaties Folk en Tsjerke 3 (1990-1992) 230-246, 251-262, 284-293. 
Brandsma, T., ‘Doxalen in de Groninger Ommelanden’ I, Groninger kerken 11 (1994) 103-118.  
Breuker, Ph.H., ‘Pier Epes op it gastmiel fan prior Adel?’, De Vrije Fries 66 (1996) 35-54. 
Broek, J. van den, Groningen, een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000- 1600), Groninger Historische Reeks 35 (Assen 2007). 
Broer, C.J.M., Monniken in het moeras. De vroegste geschiedenis van de abdij van Sint-Laurens in het Oostbroek bij Utrecht (Utrecht 2011). 
Broer, C.J.M., Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca 1000-ca 1200) (Utrecht 2000). 
Broos, J.F., Vier eeuwen Tjallinga-weeshuis (Leeuwarden 1982). 
Brouwers, Y, ‘Adama’, Genealogysk Jierboek 1979, 5-43. 
Brouwers, Y., (Genealogie) Andringa (z.pl. 1983). 
Brouwers, Y., ‘Sytzama’, De Nederlandse Leeuw 117 (2000) 89-113.  
Brucherus, H.H., Gedenkboek van Stad en Lande; in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792: … Nevens een bericht aangaande het christendom alhier … Als mede ene historie van de hervormde kerk en schoolen in dit gewest (Groningen 1792).  
Brugmans, H., ‘De kroniek van het klooster Aduard’, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 24 (1902) 1-188.  
Bruijnesteijn, W., ‘De Groningse Familie Halewech’, Gens Nostra 40 (1985) 225-234.  
Bruna, E., ‘Middeleeuws monastiek leven’, in: Bijdragen tot de kerkgeschiedenis van Friesland (tweede druk, Franeker 1951) 22-39. 
Bruna, E., Kloosterkaart van Friesland (Drachten 1943) 
Brüsch, Tania, Die Brunonen, ihre Grafschaften und die sächsische Geschichte. Herrschaftsbildung und Adelsbewusztsein im 11. Jahrhundert, Historische Studien 459 (Husum 2000).  
Buijtenen, M.P. van, ‘ De Friesche jaren van den ”Inquisiteur” Wilhelmus Lindanus’, It Beaken 3 (1941) 103-112, 113-125. 
Buijtenen, M.P. van, ‘Achtkarspelen tussen Munster en Utrecht. Nevenaspiraties bij enkele kloosterfundaties’, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland 9 (1967) 175-212. 
Buijtenen, M.P. van, ‘Franeker en ‘Tjummer Fiarndel’, It Beaken 20 (1958) 15-28.  
Buijtenen, M.P. van, ‘Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland’, Archief voor geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland 3 (1961), 90 – 117. 
Buijtenen, M.P. van, ‘Kloosters onder Workum. Grauwe zusters en Karthuizers’, De Vrije Fries 36 (1941) 131-148. 
Buijtenen, M.P. van, ‘S. Magnus in Munsterland’, Studia Frisica in memoriam Prof. Dr. K. Fokkema 1898 – 1969 scripta (Groningen 1969) 48-52. 
Buijtenen, M.P. van, ’Het dekenaat Bolsward annex Utbirdum en Grandivorum’, It Beaken 17 (1955) 84-97. 
Buijtenen, M.P. van, Het Friese dorp in de Middeleeuwen rechtshistorisch verkend (Drachten 1961). 
Buijtenen, M.P. van, Langs de heiligenweg, Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Verhandelingen Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 94 (Amsterdam 1977). 
Buijtenen, M.P. van, St. Vitus van Oldehove, Episoden uit de strijd om Leeuwardens kerk 1146-1580 (Utrecht 1950). 
Busé, H.J., ‘De beide Friesche kloosters der Karmelieten’, Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie 8 (1911) 165-193. 
Buursema, A., m.m.v. O.S. Knottnerus, ‘De kerken’, De Geschiedenis van Westerwolde 4 (Groningen 1995) 38-39, 163.  
Cannegieter, D., ‘Iets over de Geestelijkheid te Tzum, vóór de Reformatie’, De Friesche Volksalmanak 1866, 203-210. 
Canneman, M.C., ‘De inventaris van de schade door de beeldenstorm (1566) in de kerk van Garsthuizen, 1571’ , Groningse Volksalmanak 1970-1971, 59-60.  
Carsjens, A., ‘De grietmannen en de burgemeesters’, Smellingera-land (Drachten 1944) 259-266. 
Carsjens, A., ‘Het geslacht van Haersma’, Smellingera-land (Drachten 1944) 502-506. 
Caspers, C.M.A., ‘Heilig Aduard. De Sint-Bernardusabdij als godsdienstig centrum en cultusoord’, in: J. van Moolenbroek en J.A. Mol m.m.v. J. Loer (red.), De abtenkroniek van Aduard (Hilversum/Leeuwarden 2010) 81-106.  
Cleveringa, R.P., ‘Ovelgang’, Groningsche Volksalmanak 1937, 95-121.  
Cleveringa, R.P., Ontwikkelingslijnen van het rechtsbestel der stad Appingedam (Groningen 1927).  
Cock, J.K. de, ‘Frankische Rijksgroten in Friesland’, Miscellanea Frisica (Assen 1984) 339-347. 
Cock, J.K. de, ‘Ontginningsgeschiedenis van de gemeente Slochteren’, Groningse Volksalmanak 1967, 162-185.  
Dalen, A.G. van, Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal. Uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt (Zutphen 1972).  
Damen, C., ‘Het dubbelklooster Selwerd’, Groningse Volksalmanak 1964, 20-59.  
Damen, C., Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen (Assen 1972).   
Dankbaar, W.F., ‘De Reformatiepoging van bisschop Frans van Waldeck (1543-1548) en de situatie in de Groninger Ommelanden’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, nieuwe serie 47 (1965-1966) 137-165.  
Datema, P., Suawoude (Drachten 1971). 
Deijk, A. van, ‘De hervormde kerk van Zuidwolde’, Groninger Kerken 19 (2002), 92-95.  
Deijk, A. van, Kerken in Groningen (Zutphen 1995).  
Deijk, A. van, Romaans vademecum – Een tocht langs het Romaans in de Eems Dollard Regio (Bedum 1993).   
Dekker, C., ‘De vorming van aartsdiakonaten in het diocees Utrecht in de tweede helft van de 11e en het eerste kwart van de 12e eeuw’, Geografisch Tijdschrift, Nieuwe reeks XI (1977) 339-361.  
Deventer, J. van, Plattegronden van Nederlandsche steden in de 16e eeuw, R. Fruin ed. (Den Haag 1916-1923).  
Dijk, E. van, ‘Dr. Johannes Eelts, ca 1528-1588, en de tegenstelling katholicisme/protestantisme in zijn tijd’, Groningse Volksalmanak 1970, 16-58. 
Dijk, E. van, ‘Hoofdelingen, leenmannen en drosten in Westerwolde’, J.G.N. Renaud en E. van Dijk (red.), Het Huis te Wedde (Groningen 1959) 51-94. 
Dijkstra, J., ‘De terp Oldehove als religieus centrum”, J. Dijkstra en J.A.W. Nicolay (red.), Een terp op de schop. Archeologisch onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof (Amersfoort/Groningen 2008) 99-108.  
Dijkstra, J., B.J. Friso, G.J. van der Heide en J.K. van Til, Smelne’s Erfskip, Het erfgoed van Smallingerland (Drachten 2000). 
Dijkstra, O.G., Ald Beets, Fergetten doarp yn Opsterlân( Nijbeets 1987). 
Dik, P.J., Uit de geschiedenis van Appingedam, de oude hoofdplaats van Fivelingo (Assen 1955).  
Doedens, A., en J. Houter, Vlieland. Een Nederlandse geschiedenis (Franeker 2010). 
Doeleman, F., De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de Middeleeuwen , Stichting Historische Reeks nr. 6 (Zutphen 1982). 
Dokkum, L.A., ‘Het Sneeker Oud Kerkhof en de Gravinneweg’, De Vrije Fries 21 (1913) 416-428. 
Dolk, W., ‘1943: Klokkenvordering’, Fryslân, 10 (2004) nr. 3, 15-18. 
Dolk, W., ‘Grafstenen in en rond de oude Friese kerken’, Publicaties Alde Fryske Tsjerken 1 (1973), 145-169. 
Donkersloot-de Vrij, M., Scellinge – Vijf eeuwen kartografe van Terschelling (Utrecht 2002). 
Dubbeling, A.Th. , B. Raangs en H.G. de Olde, ‘De Nederlandse Hervormde kerk te Thesinge’, Publicaties Stichting Oude Groninger Kerken 1976, 101-117.  
Duijvendak, M.G.J. e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen. NR. Prehistorie – Middeleeuwen (Zwolle 2008). 
Dumbar, Het kerkelijk en wereldlijk Deventer (1732).  
Edema van der Tuuk, H., Johannes Bogerman (Groningen 1868). 
Eekhoff, W., Beknopte geschiedenis van Friesland (Leeuwarden 1851). 
Eekhoff, W., Geschiedenis van het Sint Anthony-gasthuis (Leeuwarden 1893). 
Efdée, R., Het St. Jacobs- of St. Jobsleen tot Oldehove (z. pl. 1993). 
Egmond, W.S. van, ‘Radbod van de Friezen, een aristocraat in de periferie’, Millennium 19 (2008) 24-44. 
Ehbrecht, W., Landesherrschaft und Klosterwesen im ostfrieschen Fivelgo (970-1290) (Münster 1974)  
Eijnatten, J. van, en F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis ( Hilversum 2005). 
Elema, F.R., Het familieboek Elema (Harderwijk 1965).  
Elema, P.J.C., ‘Het Groninger geslacht Smalt(s)ius’, Gruoninga 55 (1910) 145-179.  
Elema, P.J.C., Het onderwijs in Leeuwarden in de loop der eeuwen (Groningen 1975). 
Elzinga, G., ‘Archeologie (Panorama van Friesland in 1976’), De Vrije Fries 57 (1977) 116-118. 
Emmius, U., Rerum Frisicarum Historia (Leiden 1616) (daarin: 36-40 Descriptio Chorographica Frisiae Orientalis).  
Engels, M.H.H., Hotzo Aecxma [& Regnerus/Rennert van Solckema], Conscriptio exulum Frisiae 1580 [-1587] (Leeuwarden 2007). 
‘Ephemerides Leovardiensis of Leeuwarder Aantekeningen, authore Antonio Judoco notario’, W.W. Buma (ed.), De Vrije Fries 9 (1862) 387-440 (nr.h.b. 422-425). 
1870; herdruk Groningen 1973). 
Errens, D. van Weezel, ‘De kerken van Hempens en Teerns’, in: J. de Goede et al. (red.), Hempens en Teerns (z. pl. 1999) 99-107. 
Errens, D. van Weezel, ‘De sarcofaag van Boksum’, Keppelstok nr. 66 (2003) 40-50. 
Errens, D. van Weezel, ‘De zolderschilderingen in de oude kerk van Terkaple’, De Vrije Fries 70 (1990) 75-100. 
Errens, D. van Weezel, ‘Vier Antwerpse beeldhouwwerken in Friesland’, Akt 14 (1990) 15-18. 
Errens, D. van Weezel, ‘Zerken met een “Cornelis Bos” in Bornwerd en Jorwerd’, Keppelstok nr. 49 (1994) 183-187. 
Es, W.A. van, ‘Oudheidkundige vondst bij Olveh-boerderij’, Olvehfoon 12 nr. 4, december 1964, 8-10.  
Es, W.A. van, ‘Paddepoel, Excavations of Frustrated Terps, 200 B.C. – 250 A.D.’, Palaeohistoria 14 (1988) 187-352.  
Es, W.A. van, Grafritueel en kerstening (Bussum 1968).  
Faber, D., Hilaerd Hoptille Hûzen Histoarje (1990). 
Faber, J.A., Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 (Leeuwarden 1973). 
Faber, R., ‘Hillebrandus Goffredus, in leard pastoar yn Huzum (1483-1487)’, Tusken Potmarge en Jokse, Sudertrimdiel-rige II (1995) 31-54. 
Faber, R., ‘It patronaatsrjocht fan de tsjerke fan Tearns’, It Beaken 54 (1992) 116-130. 
Feenstra, H., en H.H. Oudeman, Een vergeten plattelandselite (Leeuwarden 2004). 
Feikens, J., en J.A. Mol, ‘De nieuwbouw van het cisterciënzer klooster Menterne, ca. 1290-1300. Een verkenning van de ruimtelijke structuur’, Groninger Kerken 32 (2015) 1-12.  
Feith, H.O., ‘Bijdragen tot de geschiedenis der heksenprocessen in de provincie Groningen’, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe reeks, 1e deel (Arnhem 1859) 43-68.   
Feith, H.O., ‘Woltersum’, Groningsche Volksalmanak 1843, 110-121.  
Festschrift ‘Arnoldinum’, 400 Jahre 1588-1988 (Greven 1988).  
Formsma, W.J., ‘De herbouw van de kerk te Bellingwolde in 1527’, Groningen. Cultureel Maandblad 1 (1958/9) 194-195.  
Formsma, W.J., ‘De kapel te Watum’, Groningse Volksalmanak 1960, 49-53.  
Formsma, W.J., ‘De oorkonde van 2 november 1387; Visvliet-Augustinusga of Westeel-Marienhafe. Met bijlage: het collatierecht van Visvliet’, Groningse Volkdsalmanak. Historisch jaarboek voor Groningen 1990, 28-38.  
Formsma, W.J., ‘De verhouding van het klooster Rottum tot het voorwerk Bethlehem en het kerspel Eelswerd’, Groningse Volksalmanak 1959, 88-93. 
Formsma, W.J., ‘Huwelijksgeloften van een pastoor te Grijpskerk in de 16e eeuw’, Groningen. Cultureel Maandblad 6 (1964) 54-57.  
Formsma, W.J., ‘Kerk en klooster te Winsum’, W.J. Formsma e.a. (red.), Winsum’s Verleden (Groningen/Djakarta 1957) 125-150.   
Formsma, W.J., ‘Wie was Nicolaas Grijp?’, Groningen, Cultureel Maandblad 1 (1959) 33-35.  
Formsma, W.J., Grijpskerk. De geschiedenis van een Groninger gemeente (Groningen 1986).  
Franke, (D.) en (R.) Toering, Earnewâld fan doe nei no (Oosterend 1993). 
Frenken, A.M., ‘Over de kerkelijke jurisdictie in het graafschap Megen en het Land van Ravenstein’, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland 7 (1965) 191-256.  
Friedländer, E., ‘Ostfriesische Hausmarken’, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer, Bd. 1 Heft II (Emden 1873).  
Fruin, R., Overzicht der staatsgeschiedenis van het landschap Westerwolde tot op zijne vereniging met de XVII Nederlanden (Leiden 1886). 
Fruin, R., Thz., Geschiedenis van Westerwolde (Leiden 1886).  
Gabbema, S.A., Historie van Friesland …. als mede een net verhaal van de naam, oorsprong, en eerste opkomst der stad Leeuwarden (Franeker 1703). 
Gabbema, S.A., Nederlandse Watervloeden of Naukeurige beschrijvinge van alle watervloeden voorgevallen in Holland, Zeeland, Flaandren, etc., beschreven van Simon Abbes Gabbema, in sijn leven geschigtschrijver van Friesland, nu in ’t ligt gebragt en met breede aanteekingen voorsien van Tobias Guthberleth (Franeker 1703). 
Genealogia Ayttana, in: Vita Viglii ab Aytta Zuichemi, ab ipso Viglio scripta sive dictata quod in praefatione explicuimus, C.P. Hoynck van Papendrecht (ed.), Analecta Belgica tomus I, pars I (‘s Gravenhage 1743) 255-277, editie en vertaling: Th. Hoff en J. Koopmans (Drachten 1996)). 
Gerbenzon, P. (ed.), Rienck Hemmema, Rekenboeck oft Memoriael, Estrikken XIV (Grins 1956). 
Gerbenzon, P., ‘Het patronaatrecht over kerken en prebenden, met name in Friesland’, Publicatieband Alde Fryske Tsjerken 3 (1983), 85-109. 
Gerbenzon, P., ‘Het testament van Gerryt van Belkum, 13 februari 1460. Een poging tot reconstructie van de inhoud van de stichtingsacte van het Sint Christophorileen tot Oldehove in Leeuwarden’, Ús Wurk 33 (1984) 51-74. 
Giffen, A.E. van, ‘Mededeling omtrent een oudheidkundig bodemonderzoek in de kerk te Termunten’, Opus Musivum, opstellen aangeboden aan prof. dr. M.D. Ozinga (1964) 31-58.  
Giffen, A.E. van, en H. Praamstra, ‘Groninger Oudheden (VI), Bijdragen tot de geschiedenis van de stad Groningen binnen de diepen (I)’, Groningse Volksalmanak 1962, 67-154.  
Gildemacher, K.F., Waternamen in Friesland (Leeuwarden 1993). 
Gildemacher, K.F., ‘Ga as delsettingsnamme-elemint yn de Aldfryske oarkonden’, It Beaken 65 (2003) 145-180. 
Gildemacher, K.F., en J.H.P. van der Vaart, Een rijk bezit: Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen (Utrecht 2007). 
Glazema, P., ‘Het onderzoek van de middeleeuwse kerken met de spade’, in: H.E. van Gelder, e.a. (red.), Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen (Meppel 1947) 385-425.  
Glazema, P., ‘Het onderzoek van middeleeuwse kerken met de spade’, H.E. van Gelder e.a. (red.), Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland, Gedenkboek A.E. van Giffen (Meppel 1947) 385-425. 
Glazema, P., Gewijde plaatsen in Friesland (Meppel 1948). 
Goebel, H., ‘Die Pastorenfamilie Bockelmann aus Drebber (Grft. Diepholz)’, Norddeutsche Familienkunde 12 (1963) 203-208.  
Gosses, I.H., De organisatie van bestuur en rechtspraak in de Landschap Drente (tot den tijd der Republiek) (Groningen/Batavia 1941).  
Gosses, I.H., Verspreide Geschriften, bezorgd door F. Gosses en J.F. Niermeijer (Groningen 1946).  
Gottschalk, M.K.E., Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, 3 dln. (Assen 1971-1977). 
Goutbeek, P.J., ‘Ter Maat, een Drentse pastoorsfamilie’, Drents Genealogisch Jaarboek I (1994) 2-30. 
Graaf, C. de, ‘Het zegelstempel van Hubert van Rossem’, Gens Nostra 63 (2008) 283-289.  
Graaf, C. de, ‘Van Rossem, een Drents (?) geslacht’, Drents Genealogisch Jaarboek 1909, 20-42.  
Greydanus, A., Naamlijst predikanten classis Franeker (Leeuwarden 1761). 
Grijpstra, S., ‘Het lager onderwijs in het Sudertrimdiel tot 1940’, Tusken Potmarge en Jokse, Sudertrimdiel-rige 3 (Wirdum 1997) 77-92.  
Groenendijk, H., ‘Oude bekenden: Winschoten en Pekela’, Stad en Lande 1 (1990) nr. 1, 8-11.  
Groenendijk, H., en R. Bärenfänger, ‘Houwingaham: een Nederlands-Duitse opgraving’, in: H. Groenendijk en R. Bärenfänger (red.), Gelaagd landschap. Veenkolonisten en kleiboeren in het Dollardgebied (Bedum 2009) 66-79.  
Groenendijk, H.A., ‘Noordlaren in Bloemertperspectief’, in: J.A.W. Nicolay (red.), Opgravingen bij Midlaren. 5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hunzedal (Groningen 2008) 559-576.  
Groenendijk, H.A., ‘Willem Vasbinder burgemeester van Bellingwolde (1946-1965) en zijn betekenis voor de streekarcheologie, Groningse Volksalmanak 1990, 135-145.  
Groenendijk, H.A., en R.W.M. van Schaïk, ‘Het Noorden tussen Karolingische expansie en Noormannendreiging ca 750-ca 1000’, Geschiedenis van Groningen I Prehistorie –Middeleeuwen (Zwolle 2008) 101-123. 
Groot, L.A. de, ‘Het kerkelijk en burgerlijk leven in Vries tot + 1500’, in: G.H. Kocks (red.), Gemeente Vries (Haren 1979) 22-27.  
Groothoff, K., ‘Speurtocht naar het verdwenen kerkdorp Nagele’, Westerheem 57 (2008) 403-408. 
Grote, R-J., en K. van der Ploeg (red.), Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen, Vensters op het verleden, 2 dln. (Groningen 2001).   
Grote, Rolf-Jürgen, en Kees van der Ploeg (red.), Muurschilderwerk in Nedersaksen, Bremen en Groningen, 2 dln. (Groningen 2001). 
Grotefend H., Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit (tiende druk, Hannover 1960). 
Grouwstra, K.J., Historische aspekten van het dorpsgebied van Oosterwolde, 3 dln., (Leeuwarden 1990). 
Haan, H. de, Uit de historie van de kerk van Jubbega-Schurega (z.pl. 1983). 
Haas, W. de, ‘Het geslacht Pieck’, Genealogische en Heraldische Bladen, Nieuwe Reeks 4 (1884) 127-189.  
Haersma Buma, B. van, Het Boshuizen Gasthuis te Leeuwarden (Leeuwarden 1999). 
Haijtema, H., ‘Het grijze verleden van Idaarderadeel’, K.J. Vrijling e.a. (red.), Dit was Idaarderadeel (Grouw 1983) 6-11. 
Halbertsma, H. (bezorgd door E.H.P. Cordfunke en H. Sarfati), Frieslands Oudheid. Het Rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (Utrecht 2000). 
Halbertsma, H., ‘Bonifatius’levenseinde in het licht der opgravingen’, Berichten ROB 10-11 (1954) 395-444. 
Halbertsma, H., ‘Bornego: bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied’, De Vrije Fries 45 (1962) 32-67. 
Halbertsma, H., ‘De oudste historie’, M. Wiegersma en S.J. van der Molen (red.), Baerderadiel. In geakunde (Bolsward 1977) 51-113. 
Halbertsma, H., ‘De verdwenen kerk van Nijeberkoop’, Nieuws Stellingwerven, december 1949/januari 1950. 
Halbertsma, H., ‘Dokkum’, Bulletin KNOB 69 (1970) 31-52. 
Halbertsma, H., ‘Het Friese koninkrijk’, in: Kalma, J. e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland (Drachten 1968) 95-143. 
Halbertsma, H., ‘Het heidendom waar Liudger onder de Friezen mee te maken kreeg’, in: K. Sierksma (red.), Liudger 742-809 (Muiderberg 1984).  
Halbertsma, H., ‘Het Sneeker Oud-Kerkhof’, De Vrije Fries 38 (1946) 54-59. 
Halbertsma, H., ‘Kerkopgravingen in Friesland’,1 en 2, Publicatieband Alde Fryske Tsjerken 1 (1971-1972) 53-86, 99-120. 
Halbertsma, H., ‘Noordlaren’, Archeologisch Nieuws Bulletin KNOB 76-1 (1977) 29-32.  
Halbertsma, H., ‘Oudheidkundig onderzoek in de N.K. kerk te Wirdum, Groningen’, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 12-13 (1962-1963) 321-325.  
Halbertsma, H., ‘Terpnamen in het licht der oudheidkunde’, Naamkunde 7 (1975) 203-235.  
Halbertsma, H., ‘Zuidlaren’, Archeologisch Nieuws Bulletin KNOB 73-11 (1973) 114-117.   
Halbertsma, H., Terpen tussen Vlie en Eems, een geografisch-historische benadering, 2 dln. (Groningen 1963).  
Hallema, A., De geschiedenis der Martini of Groote Kerk te Franeker, Eerste deel (tot 1566) (Franeker 1931).  
Hamming, I., ‘Duizend jaar Loppersum’, in: G.A. Brongers en W. Koops (red.), Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum (Uithuizen 1960) 176-203.  
Harkenroht, E.F., ‘Aenmerkingen nopens de Hervormde huis- en kruiskerken van Nederland als elders’, Maendelijkse uittreksels, of Boekzael der geleerde werelt XXXII (jan.-juni 1731) 569-579; XXXIII (juli-dec. 1731) 66-83 (daarin: 71-74 Poppius, Menso: Naamlijst van verdreven geestelijken), 454-476, 579-600: 4. Brief. Nadere verklaringe van sommige Leraren in Menso Poppius Naamlijste, die wij in ons tweede Stuk of Brief geplaetst hebben, ten getale van 68, en dat volgens dezelve Nommers. 
Harkenroht, E.F., Geschiedenissen behoorende tot de moeder-kerke in Emden en Oost Friesland, I (Harlingen 1726).  
 
Harkenroht, E.F., Naemlijst der Predikanten Emder Amts (z.pl. 1726). 
Harkenroht, J.NR., Oostfriesche Oorsprongkelijkheden (tweede druk, Groningen 1731). 
Harling, H., H.H. Dühne e.a. (red.), Geschichte der Kirchen im Gau Dersaburg (Vechta 1883).   
Hartgerink-Koomans, M., ‘De proosdijen in Münsters Friesland’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 7 (1953) 1-31.  
Hartgerink-Koomans, M., Het geslacht Ewsum (Groningen/Batavia 1938).  
Hazelhoff, Herman, Edwert Sjaerdema’s erfenis. Van Prebende tot Stichting (Franeker 1993).  
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Friesland, 4 dln., met name dln. 2 en 3 (Amsterdam/Leiden/ Dordrecht en Harlingen 1786 resp. 1788). 
Heerma van Voss, A.L., ‘De Conscriptio Exulum’, De Vrije Fries 28 (1928) 147-166. 
Hellinga, O., en P.N. Noomen, ‘Genealogia Ayttana’, Genealogysk Jierboek 2011, 127-306. 
Hengst, P. den, ‘De archeologische opgraving (1964) van de Grote Kerk van Emmen. Sporen van het vroege christendom in Zuidoost-Drenthe’, Nieuwe Drentse Volksalmamak 2013, 117-156.  
Hensen, A.H.L., ‘Eene Inquisitie-reis door Friesland’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 24 (1897) 215-245. 
Henstra, D.J., ‘De herkomst van Saksische gravenrechten in Westlauwers Friesland (ca. 950-ca. 1150), It Beaken 63 (2001) 15-27. 
Henstra, K., ‘Op zoek naar middeleeuws Hardegarijp’, De Vrije Fries 87 (2007) 267.  
Henstra, K., G. de Langen en D. van Wezel Errens, ‘Een vroege kerkverplaatsing in Suwâld’, Fryslân 1999 nr.2, 7-10. 
Henstra, K., Tweeduizend jaar Barthlehiem, Terp en Klooster Bethlehem (Bergum z.j. [2000]). 
Henstra, K.R., en A. Jager, Opgravingen in Tytsjerksteradiel (Bergum 1996) 
Hepkema, J., ‘Eenvoudige Memories en Bemerkingen’, Nieuwsblad van Friesland (1910-1914). 
Heringa, J., De buurschap en haar marke (Assen 1982).  
Heringa, J., Drentse willekeuren. Een nalezing (Zutphen 1985).  
Hermans, J.M.M., ‘Glimpses from the North: Selwerd and Thesinge, Two Workshops in Groningen (ca. 1470-ca. 1530)’, Masters and Miniatures, Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989) (Doornspijk 1991 [verschenen 1992]) 347-357.  
Hermans, J.M.M., ‘Nieuwe gegevens over het klooster Thesinge’, Groninger Kerken 7 (1990) 74-79.  
Hermans, J.M.M., Boeken in Groningen voor 1600. Studies rond de librije van de Sint-Maarten (met niet-gepubliceerde appendices) (Groningen 1987).  
Herwonnen stad 2008: ‘Opgraving kerk en koor Hervormde kerk te Dorkwerd’, 31-34.  
Heussen, H.F. van, en H. van Rijn, De outheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westfriesland begrepen (Leiden 1721). 
Heussen, H.F. van, en H. van Rijn, De outheden en gestichten van Vriesland tussen ’t Vlie en de Lauwers (Leiden 1726). 
Heussen, H.F. van, en H. van Rijn, De outheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het land van Drente (Leiden 1725). 
Heussen, H.F. van, Historia seu notitia episcopatus Leovardiensis (Leiden 1717). 
Hillenga, M., en H. Kroeze (red.), Kloosters in Groningen. De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden III (Zwolle/Ter Apel 2011). 
Hinrichs, H., Das katholische Emsland im Laufe der Jahrhunderte (Lingen 1949).  
Hoeck, F. van, ‘Stukken betreffende de fundatie van een Jezuiëtencollege in Groningen (1585-1594)’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 54 (1930) 145-201.  
Hoefer, F.A., Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, II: De provincie Drenthe (Utrecht 1909). 
Hofmeister, A., Die Matrikel der Universität Rostock (Rostock 1890).  
Hoft, A., ‘Rondom het Heer Boltenleen te Appingedam’, Gruoninga 41/42 (1996/97) 261-296.  
Hoft, A., Vissen rond de floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1800 (Groningen1990).  
Hogeman, J., ‘Een dorpspastoor der 16e eeuw (Mr. Cornelis Hesseling, Pastoor te Oldeholpade)’, De Friesche Volksalmanak 1893 107-114. 
Hogeman, J., ‘Over de verbanning van R.C. Geestelijken uit Friesland, in het jaar 1580’, Vierenzestigste verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden over het jaar 1891-1892, 189-193. 
Hoiting, H., en J.J. Schuringa (red.), Taarlo. Oudste dorp van Drenthe (Groningen 1993).  
Holsbrink, H., en P. Nieuwland, ‘Hurdegaryp eartiids’, Tusken wâld en wetter 25 (1990) nr. 1, I-IV. 
Hömberg, A.K. ‘Studien zur Entstehung der mittelalterlichen Kirchenorganisation in Westfalen’, Westfälische Forschungen 6, 1943-1952 (Münster/Keulen 1953) 46-108.   
Hombergh. F.A.H. van den, en E.O. van der Werff, Sicke Benninghe Croniken der Vrescher Landen mijtten Zeeven Seelanden ende der stadt Groninghen. Geschiedenis van Groningen en Ommelanden tot 1530 (Den Haag 2012).  
Hommes, H.L., ‘Bijdrage voor een genealogie Ompteda’, De Nederlandsche Leeuw 58 (1940), 125-132.  
Hommes, H.L., ‘Bijdragen tot de genealogieën van oude adellijke geslachten in Stad en Lande, XINR. 22. De Sighers en Sigers’, De Nederlandsche Leeuw 74 (1957) 389-401. 
Hommes, H.L., ‘Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in Stad en Lande, V. 12. Grevinghe of (van) Grevinck’, De Nederlandsche Leeuw 62 (1944) 57-70; 69 (1954) 20-22.  
Hommes, H.L., ‘Coenders van Helpen’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 17 (1963) 167-200.  
Hoop Scheffer, J.C. de, Geschiedenis der kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531 (Amsterdam 1873).   
Hovinga, F., Een roofnest, moortkuyl ende spelonck der dieven. De geschiedenis van het klooster Ludingakerk bij Harlingen (doctoraalscriptie Theologische Universiteit Kampen 1998). 
Hoynck van Papendrecht, C.P., Analecta Belgica, Tom I, Pars I, Vita Viglii ab Aytta Zuichemi en Notae ad Vitam Viglii; Tom. II, Pars I (Hagae Comitis 1743). 
Huisman, K. ‘De okkupaesje fan de Riperkrite’, It Beaken 50 (1988) 1-36. 
Huisman, K., ‘It âlde doarp Remberdahusum folslein weiwurden yn it Reidfjlid’, Leeuwarder Courant, vrijdag 27 maart 1992 (met kaart).  
Huizenga, K., Groningen en de Ommelanden onder de heerschappij van Karel van Gelder (1514-1536) (Groningen/Den Haag 1925). 
Huizing, L., Zeven eeuwen Zuidwolde (Zuidwolde 1975).  
Jager, A., ‘Twaalfde-eeuwse bewoningssporen te Suameer (Fr.)’, Paleoaktueel 6, Archeologie in 1994 (Groningen 1995) 119-122. 
Jager, S., en E. van Ginkel, Archeologie van de Stellingwerven (Oldeberkoop 2005). 
Janse, A., Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 (Den Haag 1994).  
Janssen, C.F., ‘De bouwgeschiedenis van de kerk te Ruinen’, in: F.A. Keverling Buisman e.a. (red.), De monumenten van Drenthe I (Assen 1985) 7-41.   
Janssen, Corneille F., ‘De Sint Margaretha of Nederlands Hervormde kerk te Norg (enige archivalische gegevens)’, Nieuwe Drentse Volksalmanak 1969, 55-69. 
Janssen, F., ‘Bewonings- en ontginningsgeschiedenis van een deel van het Friese klei-op-veen gebied’, It Beaken 51 (1989) 191-217 (met daarin verwerkt mededelingen van J.A. Mol). 
Jong, Th. de, Kerken rondom de toren (Jonkersland 2003). 
Jongbloed, H.H., ‘Godfrieds prefectuur tussen grote politieke en dynastieke competitie’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11 (2008) 7-68. 
Juk, T.B., ‘De ‘Meister’ toren’, Groninger Kerken 7 (1990) 107.  
Juk, T.B., ‘De verdwenen kerk van Startenhuizen’, Groninger Kerken 13 (1996) 43-48.  
Juk, T.B., ‘Dorp en kerk in de middeleeuwen’, Mey 650 (Bedum 2004).  
Juk, T.B., ‘Oldenzijl en Oosternieland. De kerkstichting, in historisch-geografisch perspectief’, Groninger Kerken 3 (1986) 9.  
Kalma, J.J., ‘De unrêst fan de oergongsjierren (1572). De lêste Lekkumer fikaris wie de earste Haachse dûmny’, Publicatieband Folk en Tsjerke 1992, 297-299. 
Kalma, J.J., Mensen in en om de Grote Kerk (Leeuwarden 1987). 
Kamerling, E.J.C., en J.W. Schaap, ‘Het Overijsselse riddermatige geslacht Van Buckhorst’, De Nederlandsche Leeuw 101 (1984) 412-494.  
Kamsma, A., ‘Nogmaals de patroon van Rolde’, De Kloetschup 2 nr. 2(1999) 10-12.  
Kappelhoff, Bernd, ‘Die Reformation in Emden’, Emder Jahrbuch 57 (1977) 97-107.  
Karstkarel, P., Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Groningen 2007).  
Karstkarel, P., en L. van der Laan, Swichum, Dorp, kerk en de Aytta’s (Leeuwarden 2000). 
Kerstens, G.J.J., ‘Een stuk Kerkhistorie over Workum’, Pius Almanak, Nieuwe Serie 6 (1905) 84-186. 
Keverling Buisman, F., De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw (Zutphen 1986).  
Kiefte, D. te, ‘Middeleeuwse houten kerken in Diever en Rolde. Een archeologische studie van het vroege christendom in Drenthe’, Nieuwe Drentse Volksalmanak 2013, 157-183.  
Kingma, T., Bitgum (Leeuwarden 1988). 
Kist, M., B.D. van der Meulen en J. Smink, Friese kwartieren (Leeuwarden 2005). 
Kist, M., en H. Wind, Een man van eer. Bloemlezing uit Jancko Douwama’s Geschriften (Hilversum 2003). 
Kist, M., Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen te Aldeboarn (Hilversum 2008). 
Kleijntjens, J., ‘Beeldenstorm in Groningen en in ‘de Ommelanden’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 67 (1948) 171-216.  
Kleijntjes, J., ‘De godsdienstige toestand omstreeks 1566’, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 53 (1929) 129-155. 
Klok, R.H.J., Archeologisch reisboek voor Nederland (Haarlem 1977).  
Klok, R.H.J., Biessum – een monumentale wierde bij Delfzijl (Bussum/Amersfoort 1971).  
Klugkist Hesse, H., Menso Alting. Eine Gestalt aus der Kampfzeit der calvinistischen Kirche (Berlin 1928).  
Klunder, A.J.G., ‘De Nederduitsch Hervormde Gemeente’, Smellingera-land (Drachten 1944) 366-401. 
Knottnerus, O.S., ‘Het primaat van Rome aangevochten’, M.G.J. Duijvendak e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II Nieuwe Tijd (Zwolle 2008) 51-69. 
Knottnerus, O.S., De Fivelboezem. De erfenis van een verdwenen meer (Bedum 2006).  
Knottnerus, O.S., en M. Schroor, ‘De opstand 1568-1594’, M.G.J. Duijvendak e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II Nieuwe Tijd (Zwolle 2008) 106-151.  
Koers, J.P., De Oldambtster kerken, Het Oldambt 6 (z.p. 2001).  
Koers, J.P., Eexta kerk en karspel in het Oldambt (Scheemda 1995).  
Kohl, W., Das Bistum Münster. Das Domstift St. Paulus zu Münster, 3 dln., Germania Sacra, Neue Folge 17.1-17.3 (Berlijn/New York 1981-1989).   
Kok, H.J., ‘De patrocinia van de HH. Servatius, Gertrudis en Lambertus in het middeleeuwse bisdom Utrecht’, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland 6 (1964) 291-330. 
Kok, H.J., ‘De patrocinia van St. Willibrord in het middeleeuwse bisdom Utrecht’, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland 1 (1959) 269-291.  
Kok, H.J., ‘Het onderzoek van de patrocinia in Nederland en de plaatsnaamkunde’, Naamkunde 5 (1973) 333-367. 
Kok, H.J., ‘Nederlandse patrocinia en plaatsnaamkunde’, in: Patroonheiligen en plaatsnamen, Bijdragen en mededelingen der Naamkunde-Commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam XV (Amsterdam 1959) 17-29. 
Kok, H.J., ’Inventaris van de kerkpatrocinia in het Zeeuwse deel van het middeleeuwse bisdom Utrecht’, Archief 1972 en 1973. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 151-165. 
Kok, H.J., Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Assen 1958). 
Kooi, P., ‘Het archeologisch onderzoek in de Walfriduskerk te Bedum’, Groninger Kerken 14 (1997) 5-14.  
Kooi, P.B. , ‘Een bronnenonderzoek naar de geschiedenis van de kerk en toren in Westeremden’, Publicaties Stichting Oude Groninger Kerken 2 (1976) 81-98.  
Kooi, P.B., en H.A. Groenendijk, ‘In het hart van middeleeuws Haren. Archeologisch onderzoek in het komplangebied’, Historisch Jaarboek Groningen 2002, 7-22.  
Kremer, H., en N. Westendorp, Beknopte geschiedkundige plaatsbeschrijving der provincie Groningen (tweede druk, Groningen 1937).  
Kroesen, J., en R. Steensma (red.), De Groninger cultuurschat. Kerken van 1000 tot 1800 (Groningen Assen 2008). 
Kroesen, J., en R. Steensma, Groninger Cultuurschap. Kerken van 1000 tot 1800 (Groningen Assen 2008)  
Kroesen, J.E.A., ‘De middeleeuwse kerk van Farmsum. Eerste hallenkerk van de Ommelanden?’, Groninger Kerken 30 (2013) 35-39.   
Kronyk van Groningen ende Ommelanden (Groningen 1743) met annotaties door J.W. Keizer (Groninger Archieven, Hs. Keiser). 
Kruif, U. de, J. Kummer, F. Pereboom (red.), Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen (Kampen 2000). 
Kruining, M. van, Wüstungen in het Groninger Woudgebied. Een onderzoek naar (bijna) verdwenen nederzettingen uit de Late Middeleeuwen (masterscriptie Middeleeuwse en Renaissance Studies Rijksuniversiteit Groningen, Groningen 2006). 
Kuiken, K, ‘De kerk(en) van Brunoons Dokkum’, Keppelstok nr. 73, december 2006, 5-30.  
Kuiken, K., ‘De Liudgeriden (ca. 711-877). De oudste bekende adellijke familie van Nederland’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 12 (2002) 7-34.  
Kuile, E.H. ter, Kunstreisboek voor Nederland (zevende druk, Amsterdam 1977).  
Kuip, F.J. van der, De Burmania-sprekwurden (Leeuwarden 2003). 
Kuipers, H., en H. Offeringa, met medewerking van W.J. Formsma, De heerlijkheid Visvliet (Zwolle 1973).  
Kuipers, H.W., ‘It ‘eilân fan Easterein’’, Skeppe en skriuwe (Ljouwert 1995) 54-60.  
Kuys, J., Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004).  
Kwak, J.H. (red.), S.H. Achterop, J.R. Bruning, R. Kraai en C.J. Wegman, Onder de klockslach van Vlagtwedde (Scheemda 1985).  
Kymmell, J.A.R., ‘Het geslacht Clant’, Algemene Nederlandsche Familiebladen 1905, 418-458.  
Laan, A. van der, ‘Nakomelingen van Lambert Woelsche (Woelesius)’, Gruoninga 55 (2010) 35-53  
Laan, K. ter, Geschiedenis van Slochteren (Groningen 1962).  
Laansma, S., ‘Het geslacht Laansma’, Genealogysk Jierboek 1966, 49-82. 
Lampusch, Ch., Emden unter der Herrschaft der Circksena (Hildesheim 1984).  
Lang, Arend W., Gestaltungswandel des Emsmündungstrichters (Bremen/Horn 1958).  
Lang, Arend W., Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade (Norden 1963).  
Langen, G.J. de, en P.N. Noomen, ‘Akmarijp’, G.J. de Langen e.a., (red.), Verborgen Verleden belicht (Leeuwarden 1996) 34-37. 
Langen, G.J. de, ‘De archeologie van vroeg- en vol-middeleeuws Leeuwarden’, R. Kunst e.a. (red.), Leeuwarden 750-2000, Hoofdstad van Friesland (Franeker 1999) 46-77. 
Langen, G.J. de, en P.N. Noomen, ‘Begraafplaatsen, kerken en oude kerkhoven’, G.J. de Langen et al. (red.), Verborgen Verleden (Leeuwarden 1996), 24-25.  
Langen, G.J. de, J. Orbons, T. Perger, J. van der Vaart en M. Wispelwey, ’Onderzoek naar de kerk op ’t Olthof van Akmarijp (Fr.), Paleoaktueel 5 (1994) 102-106. 
Langen, G.J. de, Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen (Groningen 1992). 
Laurman, M., Naamyst der eerw. Heeren predikanten, dewelke zedert den tydt der Reformatie tot in den jare 1751 den H. Dienst des Euangeliums, zo binnen de stad Leeuwarden als ten platten lande in de dorpen, behorende onder het ressort van de eerw. Classis van Leeuwarden hebben waargenomen (Leeuwarden 1751). 
Ledebur, L. von, Die fünf Munsterschen Gaue und die Sieben Seelande Frieslands (Berlijn 1836). 
Leegstra, R., ‘De restauratie van de kerk en toren te Dorkwerd’, in: W.A. van Es, E. Knol, G. Kortekaas en A. Nieuwhof (red.), ‘Over een profiel door afgraving te bezien. Na 100 jaar terug naar Dorkwerd’, Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 92 (2008) 175-195.  
Leesch, W., ‘Das Corveyer Pfarrsystem’, in: Kunst und Kultur im Weserraum 800-1600 (Corvey 1966) 43-76,  
Leeuwenberg, H.Ph.L., ‘De kapel van Koelhorst op het Hoogland (ca. 1360-1843), Jaarboekje Oud Utrecht 1981, 141-164.  
Lengen, Hajo van ,’Tota Frisia: Sieben Seelände und mehr. Die territoriale Gliederung des freien Frieslands im Mittelalter: ein Überblick mit einer Karte’, Hajo van Lengen (ed.), Die Friesische Freiheit – Leben und Legende (Aurich 2003) 56-89. 
Lengen, Hajo van, ‘Karl der Grosse, Jungfrau Maria und andere Heilsbringer als Garanten und Patrone Friesischer Freiheit. Zu den Siegeln der Landesgemeinden Frieslands im Mittelalter’, Hajo van Lengen (ed.), Die Friesische Freiheit – Leben und Legende (Aurich 2003) 90-131.  
Lenting, K., ‘De vondsten in Farmsum’, Groninger Kerken 30 (2013) 40-43.   
Lieburg, F.A. van, Repertorium van Nederlands Hervormde predikanten tot 1816, 2 dln. (Dordrecht 1996). 
Ligtendag, W.A., ‘De ontginningsgeschiedenis van de gemeente Slochteren opnieuw bezien’, Gronings Historisch Jaarboek 1994, 8-27.  
Ligtendag, W.A., ‘Vroegmiddeleeuwse toponiemen in de goederenadministratie van Fulda en Werden te lokaliseren in Groningen’, Naamkunde 30 (1998) 46-78.  
Ligtendag, W.A., De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870 (Groningen 1995).  
Lindenberg, F., Von Mulert. Chronik seit 1280 (Grabenstätt 1975).  
Lips, E.J.G., ‘De Brabantse geestelijkheid en de andere sekse. Een onderzoek naar celibaatsschendingen bij de Brabantse parochiegeestelijken in de vijftiende en zestiende eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis 102 (1989) 1-30. 
Looijenga, L., Geboortegrond Noordwolde (z.pl. 1993). 
Luitjens-Dijkveld Stol, R.A., ‘De Ripperda’s van Winsum’, Winsums verleden (Groningen/Djakarta 1957) 34-124. 
Magnin, J.S., Overzicht der kerkelijke geschiedenis van Drenthe (Groningen 1855). 
Makkes van der Deijl – Stam, E., Overzicht Grafzerken (z.pl., z.j.) 
Margry, P.J., en Ch. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, I: Noord- en Midden-Nederland, (Hilversum 1997). 
Martin, H., ‘Nieuwe bronnen voor de geschiedenis van het Karmelieter klooster te Woudsend’, De Navorscher 67 (1918) 373-384. 
Martin, H., Vroeg-middeleeuwse zandstenen sarcophagen in Friesland en elders in Nederland (Drachten 1957). 
Meer, D.J. van der, ‘De pseudo-Burmania’s en Rienck van Hemmema te Hitsum’, Genealogysk Jierboek 1994, 23-40.  
Meer, D.J. van der, ‘Kunstenaars en opdrachtgevers van twee monumenten in Oosterend’, De Vrije Fries 67 (1987) 27-40. 
Meesters, G.L., ‘De Petri en Pauliprebende te Boalsert, it Hettema-Heremalien’, Genealogysk Jierboek 1990, 36-62. 
Meijer, A. de, ‘De gedenksteen van Dico van Groningen en de Augustijner kloostergoederen van Appingedam’, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland 9 (1967) 1-67. 
Meijer, A.K. de, ‘Frisia Catholica”, J.J. Kalma e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland (Drachten 1968) 229-256. 
Meijer, G.A., ‘Het Jacopijnenklooster te Leeuwarden’, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 33 (1908) 109-200. 
Meijer, M., ‘Van Papingastins en Popmafenne. De lokalisatie van een Oldehoofster pastoorsgoed te Leeuwarden’, De Vrije Fries 65 (1985) 29-38. 
Meilink, P.A., ‘De persona van Groningen en het kerspel van St. Maarten’, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Ve reeks, 1e deel (’s Gravenhage 1913) 333-349.   
Meiners, E., Oostvrieschlandts kerkelijke geschiedenisse, of Een historisch en oordeelkundig verhaal van hetgene nopens het kerkelijke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden is voorgevallen, zedert den tydt der hervorminge, of de jaren 1519 en 1520, tot op den huidige dag … meegedeelt, 2 dln. (Groningen 1738-1739).  
Meinz, Manfred, Der mittelalterliche Sakralbau in Ostfriesland. Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands 46 (Aurich 1966). 
Middendorp, F., ‘Na driemaal klokkleppinge’, De Westhoek (Wolvega 1985) 19-22. 
Miedema, A.S., Sneek en het Sneeker Stadrecht (Leiden 1895).  
Miedema, H.T.J., ‘Hear Wol, Sint Eal en de fryskens fan her namme’, Ph.H. Breuker en M. Zeeman (red.), Freonen om ds. J.J. Kalma hinne (Leeuwarden 1982) 71-79. 
Miedema, M., Vijf en twintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen, 3 dln. (I. Tekst, II. Monumenten-catalogus, III. Afbeeldingen) (Dieren 1983).  
Modderman, J.R., Iets over de te dezer dagen door de Stad Groningen opnieuw, over het Oldambt, Westerwoldingerland, het Gorecht en Sappemeer, gepretendeerde superioriteit (Groningen 1816).  
Mol, J.A., ‘Bemiddelaars voor het hiernamaals. Kloosterlingen in middeleeuws Frisia’, E. Knol et al. (red.), Hel en Hemel. Aspecten van middeleeuws geloofsbeleven in de Friese landen (Groningen 2001)152-164. 
Mol, J.A., ‘Bezitsverwerving en goederenbeheer van de abdij Aduard’, in: J. van Moolenbroek en J.A. Mol (red.), De abtenkroniek van Aduard (Hilversum/Leeuwarden 2010) 173-202.  
Mol, J.A., ‘De Bonifatiusabdij’, M. Schroor (red.), Geschiedenis van Dokkum (Leeuwarden 2006) 50-51. 
Mol, J.A., ‘De grauwe bagijnen van Leeuwarden’, Leeuwarder Historische Reeks 3 (1992) 61-106. 
Mol, J.A., ‘De Johanniters fan Snits: nammen, komôf en karrières’, Fryske Nammen 10 (1996) 117-154. 
Mol, J.A., ‘De materiële grondslagen van de premonstratenzer kloosters’, Norbertijnen in Westlauwers Friesland (Averbode 2000) 9-24. 
Mol, J.A., ‘De slach by Laaksum, 10 juny 1498’, It Beaken 60 (1998) 102-120. 
Mol, J.A., ‘De stifting fan it Cisterciënzer kleaster Klaarkamp by Rinsumageast’, It Beaken 58 (1996) 1-13. 
Mol, J.A., ‘Dokkum’, P.J. Margry en Ch. Caspers (ed.), Bedevaartsplaatsen in Nederland I, Noord- en Midden-Nederland (Hilversum 1997) 307. 
Mol, J.A., ‘Graaf Willem IV, de Hollands-Friese oorlog van 1344/1345 en de Friese kloosters’, Ph.H. Breuker en A. Janse (red.), Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (Zutphen 1997) 94-108. 
Mol, J.A., ‘Haskerconvint 1464-1521: it sukses fan in Windesheimer kleaster’, De Vrije Fries 73 (1993) 25-62. 
Mol, J.A., ‘Het succes van een late Windesheimse reformatie: Haskerconvent 1464-1521’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 2 (1999) 162-207. 
Mol, J.A., ‘Hilligen yn midsieusk Fryslân: Sint Anne’, Fryslân 1 (1995) nr. 1, 11-12. 
Mol, J.A., ‘It kleaster Anjum en syn oergong nei Windesheim yn 1439’, R.H. Bremmer jr., L.G. Jansma en P. Visser (red.), Speculum Frisicum (Ljouwert/Leiden 2001) 23-43. 
Mol, J.A., ‘J.G. Ottema syn útjefte fan de Proeliarius (1855): in ferhael oer it kleaster Starum/Himmelum yn de perioade 1482-1517’, De Vrije Fries 82 (2002) 264-273. 
Mol, J.A., ‘Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt in de 15e eeuw. De vestiging van de kloosters te Sneek en Franeker’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 16 (1970) 327-348.  
Mol, J.A., ‘Menno Simons als pastoor’, Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks 22 (1996) 21-33. 
Mol, J.A., ‘Speelkinderen en papenkroost. Testamentaire beschikkingen ten gunste van bastaarden’, in: J.A. Mol (red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Leeuwarden 1994) 259-288. 
Mol, J.A., ‘Stavoren’, P.J. Margry en Ch. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, I, Noord- en Midden-Nederland (Hilversum 1997) 724-729. 
Mol, J.A., ‘Vier boekjes over Friese lenen, zielemissen en studiegelden’, Fryslân 2 (1996) nr. 1, 11-14. 
Mol, J.A., De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (Leeuwarden 1991). 
Mol, J.A., en K. van Vliet, ‘De oudste oorkonden van het Sint-Odulfusklooster te Staveren’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 1 (1998) 73-134. 
Mol, J.A., en P.N. Noomen, ‘De stichting van de Augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar relatie met Rolduc’, S. Zijlstra, G.N.M. Vis en D.J.M. Zeinstra (red.), Vroomheid tussen Vlie en Lauwers, Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Delft 1996) 1-46. 
Mol, J.A., Friese kloosters en hun bezit in de middeleeuwen (ms., z.j.). 
Mol, J.A., Grootgrondbezit van Friese kloosters in de Middeleeuwen (doctoraalscriptie middeleeuwse geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam 1979) 
Mol, J.A., P.N. Noomen e.a. (ed.), Prekadastrale Atlas fân Fryslân: de pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de floreen- en stimkohieren, 17 dln. (Leeuwarden 1988-2003). 
Mol, J.A., P.N. Noomen en J.H.P. van der Vaart, Achtkarspelen-Zuid-Eestrum. Een historisch-geografisch rapport ten behoeve van de landinrichting (Leeuwarden 1990). 
Molema, J., ‘De opgravingen op het kerkhof van het verdronken dorp Scheemda’, Palaeohistoria 32 (1990) 247-271.   
Molema, J., ‘Kerken in de voormalige Dollardboezem (Gr.)’, Paleo-aktueel 2 (1991) 123-126.  
Molema, J., ‘Van de Mieden, Egeste en Broke. De middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis van het zuidwestelijk Wold-Oldambt in kort bestek’, Groninger Kerken 10 (1993) 129-136.  
Molen, R.S. van der, ‘It âlde Jouster tsjerkhof’, G. Elzinga en J.H.P. van der Vaart (red.), Skeppe en skriuwe, amateur-argeologen op ‘e tekst (Leeuwarden 1995) 69-72. 
Molen, S.J. van der, ‘Friese kerken in Friese Sagen’, Publicatieband Alde Fryske Tsjerken 3 (1984) 126. 
Molen, S.J. van der, ‘Klokkestoelen in en rond Friesland’, Publicatieband Alde Fryske Tsjerken 1 (1971) 25-52.  
Molen, S.J. van der, De klokkestoelen van het Noordererf (Zutfen 1978). 
Molen, S.J. van der, Onder Allard’s klokslag. Een heemkundige verkenning rond het Allardsoog (Drachten 1957). 
Molen, S.J. van der, Opsterlân, Skiednis fan in Wâldgriteny (Drachten 1958). 
Molen, S.J. van der, Turf uit de Wouden (Leeuwarden 1978). 
Moolenbroek, J. van, Mirakels historisch. De exempels van Gaesarius van Heisterbach voor Nederland en Nederlanders (Hilversum 1999).  
Mulder, G., ‘De “duodecim parochie”, van 1328’, Driemaandelijkse Bladen 21 (1969) 132-139. 
Mulder, G., ‘De Stellingwerfse dorpsnamen’, Driemaandelijkse Bladen 24 (1972) 117-133, 187-204. 
Mulder, G., ‘Kanttekeningen bij enkele Stellingwerfse plaatsnamen’, Driemaandelijkse Bladen 23 (1971) 19-28. 
Mulder, W.M.P., en J. Molema, ‘Het oude kerkhof van Noordwolde (Fr.)’, Paleoaktueel 4 (1993) 137-139. 
Mulders, H.J.B., Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassunsrecht (Utrecht/Nijmegen 1943). 
Nanninga Uitterdijk, J., Geschiedenis der voormalige abdij der Bernardijnen in Aduard (Groningen  
Nicolai, J.A.W., en P. den Hengst, ‘Synthese: De Bloemert in een regionale context’, in: J.A.W. Nicolay (red.), Opgravingen bij Midlaren. 5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hunzedal, 2 dln. (Groningen 2008) 577-622,  
Nieuwland, P., ‘Meylema’, Genealogysk Jierboek 1989, 49-60.  
Nijhoff, J., Stedum (Stedum 1976).  
Nip, R., ‘Peize en de Drentse adel in de Middeleeuwen’, Hansouwe-Onderzoek deel 3 (Groningen 2010) 1-33.  
Nip, R.I.A., ‘De Middeleeuwen’, R. Ootjers e.a. (red.), Geschiedenis van Borger (Meppel 1994).  
Nolet, W., en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen (Amsterdam 1951).  
Noomen, P., ‘Winsum in de Vroege Middeleeuwen’, in: R. Alma, H. Bolhuis, A. Galema en A. Rinzema (red.), Winsum 1057-2007 (Winsum-Obergum 2007) 65-87.  
Noomen, P.N., ‘Buwaldaburen te Tjerkwerd’, Genealogysk Jierboek 1989, 31-48. 
Noomen, P.N., ‘De familie Cammingha in de middeleeuwen’, Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 10-98. 
Noomen, P.N., ‘De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania; VIII Burmania, te Birdingaterp, te Hitsum en Gratinga’, Genealogysk Jierboek 2000, 128-154. 
Noomen, P.N., ‘De goederen van de abdij Echternach in de Friese landen’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 2 (1999) 7-37. 
Noomen, P.N., ‘De middeleeuwse namen op –hove en –hafe in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland’, Fryske Nammen 8 (1989) 23-52. 
Noomen, P.N., ‘Kerstening en kerkstichting in Friesland’, Millennium 19 (2005) 61-72. 
Noomen, P.N., ‘Koningsgoed in Groningen. Het dominiale verleden van de stad’, J.W. Boersma e.a. (red.), Groningen 1940, Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen Groningen/Bedum 1990) 97-144, 279-288. 
Noomen, P.N., ‘Leeuwarden in de middeleeuwen’, R. Kunst e.a. (red.), Leeuwarden 750-2000, Hoofdstad van Friesland (Franeker 1999) 46-77. 
Noomen, P.N., ‘St. Gangolfus in de Izermieden: een “Wüstung” in Achtkarsapelen’, It Beaken 55 (1993) 32-40. 
Noomen, P.N., ‘Suffridus Petrus en de Friese identiteit’, It Beaken 56 (1994) 146-187. 
Noomen, P.N., ‘Winsum in de Vroege Middeleeuwen’, J. Tersteeg e.a. (red.), Winsum 1057-2007 (Winsum 2007) 65-87. 
Noomen, P.N., De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (Hilversum 2009), daarbij: Stinzen in middeleeuws Friesland: een voorlopige inventarisatie (2009). 
Noomen, P.N., en G. Verhoeven, ‘De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania. (Aelua van Witmarsum, Aelua van Bornwerd)’, Genealogysk Jierboek 1995, 141-176.  
Noomen, P.N., en H. Walsweer, ‘De genealogie van de Friese adel volgens Upke van Burmania. De genealogie Albada van Goënga volgens Burmania’, Genealogysk Jierboek 1997, 161-200. 
Noorderhaven, H., ‘De buitendorpen’, Smellingera-land (Drachten 1944) 491-544. 
Noordhoff, L.J., Catalogus van kaarten, eerste gedeelte, Getekende kaarten (Groningen 1968).  
Noordhuis, G.F., De Johannieters in Stad en Lande. Geschiedenis van de Johannieters in de provincie Groningen (13de-17de eeuw) (Warffum 1990). 
Noordhuis-van ’t Land, F.A.W., ‘De zalige dominee en de onbekende luitenant’, Groninger Kerken 5 (1988) 96 en 98.   
Noordhuis-van ’t Land, F.A.W., ‘Oud nieuws van de kerk te Ulrum’, Bulletin van de Historische Kring ‘De Marne’, serie IX nrs. 1 en 2 (1986) 2-12.  
Noordzij, H., Handboek van de Reformatie. De Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw (Kampen 2003). 
Olde, H. de, ‘Sint Pancratius in Godlinze’, Groninger Kerken 8 (1991) 5-11.  
Oldenhof, H. e.a. (red.), Lytse Schotanus Atlas (Leeuwarden 1967). 
Oldenhof, H., ‘De oargelmaster lit in Paus foar him pleitsje; Reynoldus Popma van Oevering en it Doyema-lien ûnder Penjum’, Publikatieband Folk en Tsjerke 2 (1982) 163-182. 
Oldenhof, H., ‘Fryslân en de religyvrede’, W. Bergsma e.a. (red.), Frysk, from en fry, In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân (Leeuwarden 1988) 55-94.  
Oldenhof, H., ‘Mei Mannemacht efter it kwea oan’, Publikatieband Folk en Tsjerke 3 (1987) 12-22. 
Oldenhof, H., ‘Sykjen om in begin’, J.R. van der Wal (red.), In Karmel yn ’t wetterlân 1337-1987 (z.pl. 1987) 
Oldenhof, H., ‘Tsjerklike tekens yn gemeentewapens’, Publikatieband Folk en Tsjerke 3 (1988) 117-124. 
Oldenhof, H., In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo (Assen 1967). 
Oldenhof, H.,’Exules conscripti (de ballingen fan ’e list)’, It Beaken 31 (1969) 153-190.  
Oldenhof, H.,’Rond de kettervervolging van het Hof van Friesland’, S. Zijlstra e.a. (red.), Vroomheid tussen Flie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Delft 1996) 47-80.  
Oldenhof, H.J., Das bewegte Leben des Bernhard Brogbern (Ibbenbüren 2003).  
Oldenhof, In brêge dy’t bliuwt: oer de skiednis fan de parochy Easterwierum (Leeuwarden 1978). 
Oldenhuis, J. (met medewerking van J. Battjes en H. Ladrak), ‘De kerk van Vierhuizen. Geheimen achter een pleisterlaag’, Groninger Kerken 25 (2008) 33-39.   
Oldenhuis, J., ‘De kerk verdween, Heidenschap bleef’, Groninger Kerken 21 (2004) 81-84.  
Oldenhuis, J., ‘Zo verdween de kerk van Wierum’, Groninger Kerken 30 (2013) 75-87.  
Oosterwijk, T.H., De vrije natie der Stellingwerven (Assen 1952). 
Oosting, H.J., ‘Uit de geschiedenis van de kerkelijke gemeente te Zweeloo’, Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1912, 124-132.  
Oudheden en Gestichten van Groningen en Groningerland, Mitsgaders van het Land van Drent, door Hugo van Rhijn (Utrecht 1724).  
Ozinga, M.D., Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, VI: de provincie Groningen, 1. Oost Groningen (’s-Gravenhage 1940).  
Ozinga, M.D., Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, XI, Groningen (’s-Gravenhage 1933). 
Paasman, J.A., ‘Lycklama à Nijeholt, tûke Wûnseradiel’, Genealogysk Jierboek 1998, 41-96. 
Palmboom, E.N., Het Kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een onderzoek naar verwerving, beheer en administratie van het oudste goederenbezit (elfde-veertiende eeuw) (Hilversum 1995).  
Passio Walfridi et Radfridi filius eius, ed. in Cornelius Kempius, De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae (Keulen 1588) 316-323; editie van een andere versie: Hagiographi Bollandini, Anecdota ex codicibus Iohanni Gielemans canonici regularis in rubea valle prope Bruxelles (Brussel 1895) 40-45. 
Pathuis, A., ‘De Fritema-groep in het Museum van Oudheden te Groningen’, De Nederlandsche Leeuw 53 (1935), kk. 34-41.  
Peters, C.H., ‘De kerk der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Winschoten’, Groningsche Volksalmanak 1908, 1-29.  
Peters, C.H., Oud Groningen, Stad en Lande (Groningen/‘s-Gravenhage1921).  
Petri, Suffridus, De scriptoribus Frisiae decades XVI & semis (Keulen 1593).  
Picardt, Johan, Korte beschrijvinge der stadt, des Casteels en der Heerlijckheijdt Covorden, in: Korte beschrijvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteiten der Provincien en Landen, gelegen tusschen de Noordsee, de Yssel, Emse en Lippe, waarin mede is opgenomen de Chronyck der Landtschap Drenthe (‘Annales Drenthiae’) (1659).  
Ploeg, K. van der, ‘Een Munsters kapiteel uit Thesinge’, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 2009, 129-138.  
Plomp, N.J.,’Legitimaties’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 41 (1987) 80-135. 
Poort, H.P., De kerken van Zuid- en Noordhorn (Noordhorn 1935).  
Poortman, J., De geschiedenis van de gemeente Staphorst (Groningen 1970).  
Poortman, J., Meppel door de eeuwen heen (derde druk, Meppel 1967).  
Post, R., ‘Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in de provincie Groningen’, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 47 (1922) 168-277; 48 (1923) 1-236. 
Post, R.R., ‘Het aantal wijdelingen in de zestiende eeuw’, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 68 (1947) 97-125. 
Post, R.R., Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de 13e eeuw (Utrecht 1928).  
Post, R.R., Het Sint Bernardsklooster te Aduard’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 47 (1922) 148-277; 48 (1923) 1-236.  
Post, R.R., Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie van + 1500 tot + 1580 (Utrecht/Antwerpen 1954).  
Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, 2 dln. (Utrecht/Antwerpen 1956). 
Postina, A., Der Karmelit Everhard Billick, Ein Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert, Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Folkes, L. Pastor (ed.), INR. Band, Heft 2 en 3 (Freiburg im Breisgau 1901). 
Postma, F., NR. Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549 (Zutphen 1983); INR. Viglius van Aytta – De jaren met Granvelle (Zutphen 2000). 
Postma, O., ‘Ploeggang en hoevenstelsel’, Ph. Breuker m.m.v. M. Schroor en T. Steenmeijer-Wielenga (eds.), Veld, huis en bedrijf. Landbouw-historische opstellen (Hilversum 2012) 260-283. 
Postma, O., ‘Verdronken plaatsen aan de Westkust van Friesland’, Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, 42 (1925) 386-391; 43 (1926) 74-75. 
Postma, R., Dunegae. De skiednis fan in doarp tuskes de marren (Leeuwarden 1987). 
Prinz, Joseph, ‘Patrozinien aus der Diözese Osnabrück’, Hans-Walter Krumwiede (ed.), Die Mittelalterlichen Kirchen- und Altarpstrozinien Niedersachsens (Göttingen 1960) 218-238.  
Ramaer, J.C., ‘De vorming van de Dollart’, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 26 (1909) 1-64, 264-265.   
Rauchheld, A., m.m.v. F. Ritter, ‘Glockenkunde Ostfrieslands’, Upstalsboom-Blätter für Ostfriesische Geschichte, Heimatschutz und Heimatkunde 14 (1928/1929) 1-206. 
Reershemius, P.F., Ostfriesländisches Prediger-Denkmal (Aurich 1796). 
Reimers, H., ‘Das Papsttum und die freien Friesen’, De Vrije Fries 28 (1928) 402-436.  
Reimers, H., ‘Eine Landesbeschreibung von Ostfriesland aus der Zeit vor 1600’, Emder Jahrbuch 17 (1910) 279-330.  
Reinders, C.G., ‘Een en ander uit de geschiedenis en het gebruik van de Hervormde kerken van Warffum en Breede’, in: W. Duinkerken e.a. (red.), De Historie van Warffum, Breede en Rottumeroog (Hoogezand 1989) 64-74. 
Reinders, C.G., Ecclesia Warffumensis (z.j. z.p.)  
Reinders, C.G., Middelstum en Kantens (Groningen 1983).  
Reinstra, A., ‘Hoe vermaakt dit huis de vrome zielen’, Keppelstok 74 (2007) 5-23. 
Reinstra, A., en F. van der Waard, ‘Boksums bouwhistorie’, Keppelstok 66 (2003) 4-21. 
Reinstra, A., Tot genoegen der besteders, 900 jaar kerkhistorie van Sandfirden (Oudega 1999). 
Reitsma, J., ‘Het klooster Steenkerk in Aengwirden’, De Friesche Volksalmanak 1890, 28-35. 
Reitsma, J., ‘Ysbrand Balck, een predikantenleven in de 2e helft der 16e eeuw’, De Friesche Volksalmanak 1899, 46-47. 
Reitsma, J., Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming en der Hervormde kerk in Friesland, (Leeuwarden 1876). 
Renaud, J.G.N., en E. van Dijk, Het huis ter Wedde (Groningen 1959).  
Reys, N., Kunstreisboek Drenthe (achtste, herziene druk, Houten 1986).  
Richthofen, K., Untersuchungen über die friesische Rechtsgeschichte, II Bd. 2 (Berlijn 1882 [herdruk 1970). 
Rijkens, J.G., ‘Eene bijdrage van de ontdekking der oude Ellerhuister kerk of kapel, benevens de daaraan grenzende begraafplaats en de gedachte weme’, Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak voor het jaar 1842’, uitgegeven door het departement Leens van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen (Leens 1842) 52-58.  
Roarda, R.S., ‘Canter’, Genealogysk Jierboek 1963, 67-72. 
Roarda, R.S., ‘Eat oer de skiednis fan ‘t Sint Annalien to Hidaerd 1479’, It Beaken 13 (1951) 103-109.  
Roemeling, O.D.J., ‘De ”Wolde”-parochies tussen Ten Boer en Bedum’, Driemaandelijkse Bladen 30 (1978) 55-74. 
Roemeling, O.D.J., ‘De afstamming van Aline Ovingh (†1632)’, De Nederlandsche Leeuw 85 (1968) 201-217, met latere aanvullingen ibidem, 86 (1969) 157-174; 90 (1983) 297; 94 (1987) 257-260.  
Roemeling, O.D.J., ‘De geestelijkheid in de drie parochies te Leeuwarden vóór de reformatie’, Leeuwarder Historische Reeks 8 (2005) 3-84.  
Roemeling, O.D.J., ‘De kerkheiligen. Usquert’, Groninger Kerken 6 (1989) 54-55.  
Roemeling, O.D.J., ‘De oudste generaties van het geslacht Toxopeus’, Gens Nostra 27 (1972) 201-211; 259-261.  
Roemeling, O.D.J., ‘De parochytsjerke fan St. Agnes en Earnewâld’, Út de Smidte, 27-3 (1993) 18. 
Roemeling, O.D.J., ‘De premonstratenzer abdij Lidlum en de zielzorg in Noordelijk Westergo’, De Vrije Fries 87 (2007) 29-62. 
Roemeling, O.D.J., ‘De provincie Groningen en haar eerste predikanten’, G.L. Meesters e.a. (red.), Voorouders en hun werk (Amsterdam 1971) 186-200. 
Roemeling, O.D.J., ‘Enkele adellijke geslachten in Drenthe in de Middeleeuwen’, De Nederlandsche Leeuw 90 (1973) 190-217, 202-216, 238-298; 94 (1977) 234-240.   
Roemeling, O.D.J., ‘Enkele geslachten Oving’, De Nederlandsche Leeuw 87 (1970) 346-349.  
Roemeling, O.D.J., ‘Geestelijkheid in Goutum, Swichum en Huizum’, Tusken Potmarge en Jokse, Sudertrimdiel-rige V (2002) 175-192. 
Roemeling, O.D.J., ‘Geestelijkheid in Hempens en Teerns voor de Reformatie’, Tusken Potmarge en Jokse, Sudertrimdiel-Rige IV (1999) 37-42. 
Roemeling, O.D.J., ‘Geestelijkheid in Wirdum voor de Reformatie’, Tusken Potmarge en Jokse, Sudertrimdiel-Rige III, 1997, 115-127; aanvullingen IV (1999) 126-127, en V (2002) 193. 
Roemeling, O.D.J., ‘Mariapatrocinia in de provincie Groningen’, Groninger Kerken 27 (2010) 56-60. 
Roemeling, O.D.J., ‘Oldambtster Geslachten (VII). Bauckens-Gockinga’, De Nederlandsche Leeuw 102 (1985) 410-445.  
Roemeling, O.D.J., ‘Van Uithuizen naar Saint-Denis’, Groninger Kerken 18 (2001) 48-51.  
Roemeling, O.D.J., ‘Weemhof’, De Nederlandsche Leeuw 85 (1968) 104, 196-198.  
Roemeling, O.D.J., De geestelijkheid in de drie parochies te Leeuwarden vóór de Reformatie’, Leeuwarder Historische Reeks 8 (2005) 3-84.   
Rogier, L.J., Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw, 5 dln. (derde druk, Amsterdam/Brussel 1964). 
Romein, T.A., De Hervormde predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861 (Groningen 1861). 
Romein, T.A., Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland (Leeuwarden 1886), met S.D. van Veen, Aanvullingen en verbeteringen (Leeuwarden 1892). 
Rosien, Walter, en Carl Woebcken, ‘Patrozinien aus der Diözese Münster’, Hans-Walter Krumwiede (ed.), Die Mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien Niedersachsens (Göttingen 1960) 208-217, met: Ergänzungsband (Göttingen 1988) 207-209. 
Ruige, K., Mededelingen betreffende de historie en de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk te Hoorn, Terschelling (juni 1967). 
Sanden, W. van der, Reuzen op de es. De hunebedden van Rolde (Zwolle 2007) 18-19, 200.  
Sanders, R., ‘De oriëntatie van Drentse kerken’, Het Waardeel 16 nr. 2 (1996) 1-10. 
Sannes, H., Geschiedenis van het Bildt, 3 dln. (Franeker 1951-1956). 
Santema, O., ‘De dorpsnammen’, G. Bakker (red.), Wymbritseradiel. Skiednis fân in greidgrieteny (Bolsward 1974) 149-183. 
Sarfatij, H., ‘Wymbritseradeel Uitwellingerga’, Jaarverslag ROB 1992, 86-87. 
Schaap, J.W., ‘De genealogische geschiedenis van het geslacht Oving’, De Nederlandsche Leeuw 87 (1970) 312-337.  
Schaap, J.W., ‘De geschiedenis van het Overijjselse adellijke geslacht Stelling’, De Nederlandse Leeuw 86 (1969) 175-196. 
Schaap, J.W., ‘De heren van Ruinen en hun heerlijkheid’, De Nederlandsche Leeuw 98 (1981) 270-322.  
Schaap, J.W., ‘Het adellijke Drentse geslacht Knasse’, De Nederlandsche Leeuw 100 (1983) 472-488.  
Schaap, J.W., ‘Oudere generaties van het geslacht Mulert’, Verslagen en Mededeelingen van de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 90 (1975) 40-84.   
Schaap, J.W., ‘Pigge’, Spint Arwt’n 4 (1976) 66-74, 118-127.  
Schaap, J.W., ‘Van den Clooster: een bijdrage tot herziening van de oudste generaties’, De Nederlandsche Leeuw 111 (1994) 337-361.  
Schaap, J.W., ‘Vroege generaties van het geslacht Ten Oever en hun verbindingen met het riddermatige geslacht Ovingh’, De Nederlandsche Leeuw 106 (1989) 146-166.  
Schaik, P. van, en J.J. Spahr van der Hoek( red.), Skiednis fan Smellingerlân (Leeuwarden 1978).  
Schaïk, R. van, ‘De Sint-Walfriduskerk te Bedum’, Groninger Kerken 4 (1987) 28-39.  
Schaïk, R. van, Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering (Groningen 1985).  
Schaïk, R.W.M. van, ‘Consolidatie en bloei: de periode van de dertiende en begin veertiende eeuw’, M.C.J. Duijvendak e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen I Prehistorie – Middeleeuwen (Zwolle 2008) 168-227. 
Schaïk, R.W.M. van, ‘Een samenleving in verandering: de periode van de elfde en twaalfde eeuw’, M.C.J. Duijvendak e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen I Prehistorie – Middeleeuwen (Zwolle 2008) 125-167. 
Scheffer, J., ‘De kerk van Oosterwierum’, De Neitiid, 1991-1, 1-5. 
Schelt, L.H. van, Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo (Meppel 1981).  
Schmitz-Kallenberg, L., ‘Zur Geschichte des friesischen Offizialats und Archidiakonats der münsterischen Diözese im 16. Jahrhundert’, Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde 75 (1917) 281-296.  
Schmugge, L., Kirche, Kinder und Karrieren. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt im Spätmittelalter (Zürich 1995). 
Schoengen, M., Monasticon Batavum, 3 dln. (Amsterdam 1940-1942). 
Schoengen, M.,’De schraapzucht van Cunerus Petri, bisschop van Leeuwarden’, De Vrije Fries 20 (1906) 323-390. 
Schöningh, Enno, Der Johanniterorden in Ostfriesland (Aurich 1973).  
Schoorl, H., ‘De uithoven van Ludingakerke op Texel’, De Vrije Fries 76 (1996) 86-108. 
Schoorl, H., De Convexe Kustboog, II. De Convexe Kustboog en het eiland Vlieland; IV: De Convexe Kustboog en het eiland Terschelling (bewerkt door J.T. Bremer en J.Th.M. Lambooij) (Schoorl 2000). 
Schotanus à Sterringa, Bernardus, Uitbeeldinge der Heerlijckheit Friesland (Franeker 1718). 
Schotanus, Christianus, Beschrijvinge ende Nieuwe Caerten van de Heerlyckheydt van Frieslandt tusschen ’t Flie ende de Lauwers (Franeker 1664). 
Schotz, P., Das Stift Altes Dom St. Pauli in Münster (Münster 1954).  
Schroor, M., ‘De Klokslach’, Prekadastrale Atlas fan Fryslân, dl 7 (Leeuwarden 1994). 
Schroor, M., ‘Harlingen vóór 1500’, Fryslân 2 (1996) nr. 1, 15-18. 
Schroor, M., ’Mens en land in de zestiende eeuw’, M.G.J. Duijvendak e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen, INR. Nieuwe tijd (Zwolle 2008) 11-34. 
Schroor, M., en O.S. Knottnerus, ‘Verharding en verscherping 1536-1568’, M.G.J. Duijvendak e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II Nieuwe Tijd (Zwolle 2008) 70-105. 
Schroor, M., Ít âldste tsjerkhof fan Hurdegaryp?’, Fryslân, 5 (1999) nr. 3-4, 10-13. 
Schuitema Meijer, A.T., Het klooster Ter Apel (Groningen 1966).  
Schut, E., ‘Tot zieleheil. De Heilige-Catharinavicarie in Roden’, Ons Waardeel 14 nr. 2 (1943) 15-20.  
Schutter, G.N., Kloosters in Stad en Lande (Groningen 1965).  
Schuurman, H., Geïllustreerde Gids voor Winschoten en omstreken (Winschoten 1907).  
Seekles, J., ‘Jonkers en Juffers, Riddermatigheid bij het geslacht Van Twenhuysen?’, in: R. Alma, C. Gietman en A. Mensema (red.), Adel en heraldiek in de Nederlanden (Hilversum 2012) 141-168.  
Siemelink, T.H., Geschiedenis van de stad Workum (Workum 1903).  
Siemens, B.W., ‘Enige bijzonderheden over Appingedam’, Groningse Volksalmanak 1957 23-32.  
Siemens, B.W., Dijkrechten en zijlvesten (Groningen 1974).  
Siemens, B.W., Historische Atlas van de provincie Groningen, met toelichting, behorende bij de Historische Atlas (Groningen 1962). 
Siemens, B.W., Toelichting bij de Historische Atlas van de provincie Groningen (Groningen 1962).  
Sierksma, K., ‘Het geslacht Sierksma (14e tot 18e eeuw)’, De Nederlandsche Leeuw 95 (1978) 396-440.  
Sierksma, K., De gemeentewapens van Nederland (Utrecht 1960). 
Sierksma, K., Liudger Thiadgrimszoon. Leven en voortleven van een Christus-prediker (742-809) (Franeker 1995).  
Six, G.J., ‘Het slot Wiardastate te Goutum bij Leeuwarden’, De Vrije Fries 12 (1873) 159-214. 
Slicher van Bath, B.H., Mensch en land in de Middeleeuwen, 2 dln. (Assen 1944).  
Smedes, J.J., De Nieuwe- of Langakkerschans (Zaltbommel 1975).  
Smellingera-land: proeve van een ”geakinde” van de gemeente Smallingerland, 2 dln. (Drachten 1944-1950). 
Smet, L.A.H. de, Het Dollardgebied. Bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering, 2 dln. (Wageningen 1961).   
Smid, G.L. e.a., Kerk op de Hoogte (Groningen 1972).  
Smid, M., Ostfriesische Kirchengeschichte (Pewsum 1974). 
Sminia, H.B. van, ‘De togt naar Oudega. Een verhaal op waarheid gegrond’, De Friesche Volksalmanak 1838, 24-33. 
Smit, J., ‘Et raadsel Meslâns’, N.R. Arhammer e.a. (red.), Miscellanea Frisica. Een nieuwe bundel Friese studies. Bundel aangeboden aan Prof. Dr. H.T.J. Miedema ter gelegenheid van zijn pensionering als bijzonder hoogleraar Friesel- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (Assen 1984) 371-381.  
Smit, J., ‘Het gelijk van Zwaal’, Skylge 7 (1986) 224-228. 
Smit, J., ‘Ketterij – Midslands 1532’, Skylge 9 (1988) 62-66. 
Smit, J., ‘Sint Jan en Sint Nicolaas’, Skylge 4 (1983) 61-69. 
Smit, R., Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo (Ruinen 1988).  
Smith, A., Geschiedenis der provincie Groningen, van het begin onzer tijdrekening tot aan den jare 1848 (Groningen 1849).  
Smith, A.J., ‘Het eiland Ulsda’, Groningse Volksalmanak 1901, 196-224.  
Spahr van der Hoek, J.J., ‘By de Kúnder om’, Studia Frisica (Groningen 1969) 53-63. 
Spahr van der Hoek, J.J., ‘De alde tsjerken’, Smellingera-land (Drachten 1944) 429-436. 
Spahr van der Hoek, J.J., ‘Historische en landschappelijke benadering ‘, J.J. Spahr van der Hoek en Y.N. Ypma (red.), Tietjerksteradeel, Bydrage ta de sosiale skiednis fan de Wâlden (Leeuwarden 1978) 7-43. 
Spahr van der Hoek, J.J., ‘Hoe ’t lân der hinne lei’, G. Bakker (red.), Wymbritseradiel. Skiednis fân in greidgrieteny (Boalsert 1974) 9-27. 
Spahr van der Hoek, J.J., ‘It opdollen fan “Nordmera”, Fryske Studinte Almenak 1943-1946, 71-82. 
Spahr van der Hoek, J.J., ‘Wâdzje yn de Wâlden’, It Beaken 31 (1969) 20-36.  
Spahr van der Hoek, J.J., Achtkarspelen, oars as oars (Leeuwarden 1992). 
Spahr van der Hoek, J.J.,’De ald-fryske pastoar as ”trouw”man en as boer’, Earebondel ta de tachtichste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes, Bolsward (1950) 182-190. 
Spanninga, H., ‘Ghewassen tot een vleck en ’t fatsoen van een Stadt. Enkele aspecten van de wordingsgeschiedenis van Joure’, It Beaken 44 (1982) 126-150. 
Spanninga, H., ‘Skiednis fan Haskerlân oant likernoch 1880’, K.F. Gildemacher e.a. (red.), Haskerlân, In tal bydragen ta de skiednis (Leeuwarden 1990).  
Spanninga, H., Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640 (Hilversum 2012). 
Spitzers, Th.A., ‘Het archeologisch onderzoek in de kerk’, D.J. de Vries (red.), Sint Salvius op de terpen (Leeuwarden 2002) 36-47. 
Steenbeek, B.W., Doede van Amsweer. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van de Reformatie in de provincie Groningen (Wageningen 1966).  
Steensel, A. van, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Hilversum 2010). 
Steensma, R., ‘De kerk van Beerta’, Groninger Kerken 24 (2007) 23-27.  
Steensma, R., ‘Geastlik libben yn Wûnsersadiel’, J.J. Spahr van der Hoek (red.), Geakunde Wûnseradiel (Bolsward 1969) 126-224. 
Steensma, R., ‘Groninger priesterzerken’, Groninger Kerken 26 (2009) 40-44.  
Steensma, R., en W.J. Berghuis, ‘De kerk te Janum’, Bulletin KNOB 69 (1970) 53-61.  
Steensma, R., Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften (Leeuwarden 1970). 
Steensma, R., Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord-Nederland (derde druk, Baarn 1968). 
Steenwijk, F. van, ‘Enkele bouwhistorische aantekeningen bij de kloosterkerk van Ten Boer’, Groninger Kerken 25 (2008) 43-56.  
Stenvert, R., C. Kolman, S. Broekhoven en Saskia van Ginkel-Meester m.m.v. Y. Kuiper, Monumenten in Nederland, Friesland (Zwolle 2000)  
Stiphout, H.A., ‘Archiefvondst leidt tot St. Janskerk te Hoorn (Terschelling)’, Skylge 16 (1995) 72-77. 
Stracke, Johannes, ‘Die Beziehungen der Ostfriesen zu den Universitäten des deutschen Sprachraums im Mittelalter’, Emder Jahrbuch 40 (1960) 5-37.  
Stratingh, G.A., ‘Nog een woord over het eerste ontstaan van den Dollard’, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen 10 (Groningen 1873) 161-176. 
Stratingh, G.A., ‘Over het eerste ontstaan van den Dollard’, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen 7 (Groningen 1870) 286-305. 
Stratingh, G.A., en C.A. Venema, De Dollard of Geschied-, Aardrijks- en Natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems (Groningen 1855).  
Stüwer, W., ‘Zur Werdener Besitzsgeschichte in Friesland’, Westfalen. Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde 51 (1973) 57-66. 
Sundermann, F., ‘Die Ostfriesen an Universitäten’, I. Bologna, Köln, Erfurt; II. Rostock; III. Heidelberg 1386-1662, Jahrbuch der Geseelschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden 11 (1895) 106-136; 12 (1897) 48-137, 14 (1902) 39-103.  
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel XXI: vervattende het vervolg der Beschrijving van Stad en Lande (Amsterdam/Leiden, Dordrecht en Harlingen 1794).  
Telting, A., De Friesche Stadrechten (’s-Gravenhage 1883). 
Terluin, J.C., en J. Visser, ‘Wapens út de Conscripto Exulum (1584)’, It Beaken 31 (1969) 151-190.  
Teunissen, T.E., ‘De Oude Gauw Hugmerschi’, Noorderland 1 (1941-1942), afl. oktober, 33-38.  
Theissen, J.S., Centraal gezag en Friesche vrijheid. Friesland onder Karel V (Groningen 1907). 
Theuerkauf, Gerhard, ‘Ein Kirchenverzeichnis für den münsterschen Archidiaconat Friesland um 1500’, Dona Westfalica, Georg Schreiber zum 80. Geburtstag, Schriften des Historischen Kommissions Westfalen (Aschendorf 1963) 354-373. 
Tjessinga, J.C., en G. Overdiep, De Rechtsomgang van Franekeradeel, 1406-1438 (Franeker 1950). 
Tromp, C (red.), Groninger Kloosters (Assen/Maastricht 1989). 
Tukker, C.A., ‘Het kerkelijk leven’, in: J.B.T. Feldbrugge e.a. (red.), Geschiedenis van Zuidhorn (Bedum 1986) 185-210.  
Ufkes, T., en R. Steensma, ‘De verdwenen middeleeuwse kerk van Oostwold (Westerkwartier)’, Groninger Kerken 27 (2010) 21-25.   
Veen, J. van der, ‘De Vituskerk te Doezum’, Publicaties Stichting Oude Groninger Kerken 3 (1983) 229-244.  
Veen, W. van der, Restauratie hervormde kerk en toren te Uithuizen (Groningen 1977).  
Veen, W.K. van der, ‘Het geslacht Tjarda van Starckenborgh (Stachouwer) 1421-1872’, De Nederlandsche Leeuw 68 (1951) 130-140, 162-174, 197-208. 
Veenen, G. van, en O. Vries, Dorp en kerk van Surhuizum in de 15e en 16e eeuw (Buitenpost 1988). 
Veenhoven, A., Historie van Coevorden (Groningen 1969).  
Velden, H.J.E.M. van der, Rudolph Agricola (Leiden 1914).  
Vellinga, E., Keysers Orkena (Gorredijk 1995). 
Verhoef, D., ‘Van Nijkerken’, De Nederlandse Leeuw 132 (2015) 89.  
Verhoeven, G., Luidklokken in Friesland voor 1850 (Amsterdam 1983). 
Vermeulen, D., Op zoek naar Vlielands verleden (Baarn 1979). 
Vermeulen, N.J.J., ‘De Kruisheren van Ter Apel (1465-1595)’, Clairlieu. Tijdschrift voor de geschiedenis van de Kruisheren 48-49 (1990-1991) 3-92.  
Versfelt, H.J., ‘De kerken van het Oldambt in 1545’, Groninger Kerken 18 (2001) 4-17.  
Verwijs, E., De abdij van Corvei en de kerk van Leeuwarden (Leeuwarden 1864). 
Verwijs, E., De oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren met de Friezen in de laatste jaren der XIVe eeuw. Werken Historisch Genootschap Nieuwe Serie 8 (Utrecht 1869). 
Vilsteren, V.T. van, ‘Het Spaanse Kerkhof’, Ons Waardeel 1994, 17-21.  
Vinhuizen, J,. en G.A. Wumkes, Het Avondmaalszilver in de provincie Groningen (Sneek 1913). 
Visser, H., en G.H. Kocks, Vijf Eeuwen Drente in kaart, prent en plaat (Zaltbommel 1977).  
Visser, P., Sporen van Menno (Krommenie 1996). 
Vlagsma, A.H., ‘De bouw van de tweede Sint Annakapel op het blokhuis te Leeuwarden’, It Beaken 58 (1996) 168-184. 
Vleer, W.T., Rond terpen en brinken – Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld. Verzamelde Opstellen 1963-1968 (Leek 1981).  
Vliet, K. van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002). 
Voets, B., ‘Een stuk kerkgeschiedenis van Workum. Het Katholiek Verleden van Workum’, Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 65 (1945) 49-112. 
Vomelius, Sibrandus (vert.), Een boeck vande spoocken ofte nacht-gheesten (door Ludovicus Lavaterus), 2e druk (Franeker 1610), ongepagineerd (de ”Verclaringhe” niet in de 1e druk) (Amsterdam 1610)). 
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst II. De provincie Drente (Utrecht 1909).  
Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten voor geschiedenis en kunst IX De provincie Friesland (’s-Gravenhage 1930). 
Vos van Steenwijk, A.N. de, Het geslacht De Vos van Steenwijk (Assen 1976).  
Voss, H.-D. en W. Jahn (eds.), Menso Alting und seine Zeit. Glaubensstreit, Freiheit, Bürgerstolz (Oldenburg 2012).  
Vries, A., e.a. (D. van der Meer, H. Walsweer en Y. Brouwers), ‘It Pier en Sipcke Hoytes-folk, Parenteel fan in boerefamylje fan de Greidhoeke’, Genealogysk Jierboek 1984, 5-57. 
Vries, D. de (red.), Sint Salvius op de terp (Leeuwarden 2002). 
Vries, M. de, ‘Een achttiende eeuwse sneuper: Rintsje Reins van Tirns’, Publikatieband Folk en Tsjerke 1 (1972) 73-92. 
Vries, M.H. de, Het Geheim van de Oude Polle (z. pl. 1987). 
Vries, O. e.a., De Heeren van den Raede: biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999). 
Vries, O., ‘De plaats van de abdij van Aduard in het politieke krachtenveld’, in: J. van Moolenbroek en J.A. Mol, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum 2010) 203-227.  
Vries, O., ‘De skriuwtaal fan de seculiere geastlikheid yn Westerlauwersk Fryslân yn de 15de en 16de ieu’, Ús Wurk 40 (1991) 42-60. 
Vries, O., ‘Dialetysk kleure âldfrysk fan in Ljouwerter Pastoar’, Ús Wurk 35 (1986) 27-30. 
Vries, O., ‘Friesland in de Habsburgse tijd, bestuurlijke achtertuin van Holland?’, Ph.H. Breuker en A. Janse (red.), Negen eeuwen Friesland/Holland (Ljouwert/Zutphen 1997) 134-142.  
Vries, O., ‘Hoe kaam in frijlien ta stan? It gefal fan Easterein’, Ph.H. Breuker en M. Zeeman (red.), Freonen om ds. J.J. Kalma hinne (Leeuwarden 1982) 133-139. 
Vries, O., ”Naar ploeg en koestal vluchtte Uw taal”. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580) (Leeuwarden 1993). 
Vries, O., De taal van recht en vrijheid. Studies over middeleeuws Friesland, A.Tj. Popkema, H. Nijdam en G. Jensma m.m.v. S. van Dellen (red.) (Gorredijk 2012). 
Vries, O., Het Heilige Roomse Rijk en de Friese Vrijheid (Leeuwarden 1986). 
Vrieze, P.L., ‘De restauratie der hervormde kerk te Beerta’, Groningse Volksalmanak 1963, 137-163.  
Waard, F. van der, ‘Bouwhistorisch onderzoek’, D. de Vries (red.), Sint Salvius op de terp (Leeuwarden 2002) 48-119. 
Wagenaar, H., ‘Boniface and the Frisian Lands Revisited. Outline of a precarious historical relationship’, It Beaken 68 (2006) 114-159. 
Wal, J. van der, ‘Sint-Jacob in Leeuwarden’, Leowardia, nr. 8 (juni 2002) 18-20. 
Walsweer, H., ‘Broersma, 16e eeuwse genealogie en huwelijksaanziek in briefvorm’, Genealogysk Jierboek 1984, 65-95.  
Walsweer, H., ‘De Broekster Rouckema’s’, Genealogysk Jierboek 1994, 41-101. 
Walsweer, H., ‘In ”certaine prébende en l’èglise de St. Martin en Franeker”, It Sjaerdemalien opnij besjoen’, It Beaken 62 (2000) 27-55. 
Walsweer, H., ‘It Capellefrijlien fan Minnertsgae’, Genealogysk Jierboek 2001, 89-149. 
Walsweer, H., ‘It Hear Symonslien fan Herbayum’, Genealogysk Jierboek 1998, 97-112. 
Walsweer, H., ‘Scheltema, Dijxtra en Kinnema”, Tussen Potmarge en Jokse II (1995) 55-67. 
Walsweer, H., Onderzoek naar Jus Patronatus en Studiefinanciering. Aspekten aan ontstaan en ontwikkeling van studielenen in Friesland en hun relatie tot de overheid tot aan de Bataafse omwenteling, 2 dln.: I. Dit is recht, II. Lieve Vrouwe of Albadaleen te Poppingawier (Groningen 1992). 
Waslander, C., Dekselse graven – Noordnederlandse Grafsculptuur uit de 11e en 12e eeuw (doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1988). 
Waslander, C., Dekselse graven. Noordnederlandse Grafsculptuur in de elfde en twaalfde eeuw (Meppel 1991).  
Waterbolk, A., Havelte (derde druk, Assen 1967).  
Waterbolk, E.H. (ed. m.m.v. Th.S.H. Bos), Vigliana (Groningen 1975).  
Waterbolk, H.T., ‘Profane en sacrale houten gebouwen uit de Middeleeuwen in Noord-Nederland’, Groninger Kerken 19 (2002) 44-56. 
Weerden, J.S. van, ‘Naast het Friese Ezum een Groninger Maddens?’, De Warf 1 (1955-1956).  
Weerden, J.S. van, De Westpolder (z.p. 1960).  
Weerden, J.S. van, Spanningen en conflicten (Kampen 1985).  
Weerden, J.S. van, Zuurdiek, mien dörpke (Groningen 1979).  
Weiler, A.G., en N. Gelmaert (ed.), Monasticon Windeshemense, dl. 3, Die Niederlände (Brussel 1980). 
Weiling, J.F.A.N., Bijdrage tot de geschiedenis van de wijbisschoppen van Utrecht tot 1580 (Utrecht 1951). 
Weiss, H.U., ‘Die Kreuzherren in Westfalen’. Clairlieu 20-21 (1962-1963) 4-339. 
Werff, E. van der., ‘Kerspel in Stad en Land’, E. Knol e.a. (red.), Hel en Hemel. Aspecten van middelseeuws geloofsleven in de Friese landen (Groningen 2001) 138-151. 
Wessels, G., (ed.), Batavia Desolata Carmelitana sive Notitia Ecclesiastica originum fundationum et casuum conventuum F.F. Ord. B. Mariae Virg. De Monte Carmelo in foederato Belgio olim sitorum, in: Analecta ordinis Carmelitarum VIII (Rome 1936-1937). 
Westendorp, N., Bijzonderheden van de geschiedenis van de Hervorming in de provincie Groningen tusschen de jaren 1545 en 1580, ontleend uit een ongedrukt handschrift (Groningen 1832).  
Westerink, B., ‘In de voetsporen van de heilige Walfridus van Bedum’, Noorderbreedte 21 (1997) 28-33.   
Westerman, H., De geschiedenis van de Mariakerk te Ruinen. Het klooster St. Marie. Het klooster te Dikningen (Ruinen 2007).  
Westra van Holthe, J., ‘St. Maartensvicarie te Dalen, 1374’, Nieuwe Drentse Volksalmanak 76 (1958) 157-159.  
Wiarda, Siegfried, 1350-1500 Aus der Friesischen Häuptlingszeit (aus der Sicht der Familie Wiarda) (Neuenhaus 1973). 
Wiersum, E., ‘De bezittingen van de drie Groningsche commanderijen in het laatst van de zestiende eeuw’, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 45 (1924) 1-31. 
Willebrands, A., ‘De Sint Benedictusabdij te Menterwold’, Cîteaux in de Nederlanden 7 (1956) 215-223.  
Witteveen, J., ‘Kerken en kloosterbouw’, in: E. Bruna e.a. (red.), Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland (tweede druk, Franeker 1951) 40-52. 
Wolfs, S.P., Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland (Assen 1986).  
Woltjer, J.J., ‘ “De Zuivering der Leer”: Over protestantiserende katholieken en protestanten in Groningen in 1556’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 78 (1998) 1-7. 
Woltjer, J.J., ‘De kerk in de branding”, in: J.J. Kalma e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland (Drachten 1968) 284-300. 
Woltjer, J.J., ‘Van Katholiek tot Protestant’, in: W.J. Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen Stad en Land (Groningen 1976) 207-233. 
Woltjer, J.J., Friesland in hervormingstijd (Leiden 1962). 
Wormgoor, I., Uit vrije wil en voor zijn zieleheil. Kerkelijke instellingen in Zwolle en hun functioneren binnen de stedelijke samenleving (Zwolle 2007). 
Woude, M. van der, ‘De vroegere structuur van het tegenwoordige dorp Blijham’, Groningse Volksalmanak 1956, 108-126.  
Woudstra, R., ‘Oudheidkundige opgravingen in de Nederlands Hervormde Kerk te Diever’, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 7 (1956) 15-35.  
Wumkes, G.A., ‘Ecclesiastica Omlandica VI. De eerste Gereformeerde predikanten van Bedum’, Groningsche Volksalmanak 1919, 124-130.  
Wumkes, G.A., Stads- en dorpskroniek van Friesland (1700-1800) (Leeuwarden 1930). 
Wumkes, G.A., Tussen Flie en Borne (Wester Schelling 1900, herdruk Leeuwarden 1968). 
Wüstefeld, W.C.M., Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent (Zwolle-Utrecht z.j. [1993])  
Wybrands, A.W., De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw (Amsterdam 1883).  
Ypey, A., Geschiedenis van het patronaatregt anders genoemd kollatieregt (Breda 1829). 
Ypey, A., Leerrede ter inwijding van den nieuwe kerk te Solwerd (z.pl. 1783).  
Zanten, M. van, Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken. 1160-1600 (Groningen/Leeuwarden 1999). 
Zender, M., ‘Patrozinien und Namengebung in Deutschland’, Patroonheiligen en plaatsnamen, Bijdragen en mededelingen der Naamkunde-Commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam XV (Amsterdam 1959) 1-16.  
Zijlma, I. H., De boerderijen in de Marne (Groningen 1966).  
Zijlstra, J., ‘Corpus van de in Friesland gevonden middeleeuwse zegelstempels’, De Vrije Fries 75 (1995) 37-59. 
Zijlstra, J., ‘Supplement bij: corpus van de in Friesland gevonden middeleeuwse zegelstempels’, De Vrije Fries 87 (2007) 182-191.  
Zijlstra, S., ‘De stúdzje fan ’e bruorren Roorda (1582-1593)’, De Vrije Fries 73 (1993) 103-114. 
Zijlstra, S., ‘De vervolging van de Dopersen in Friesland (1536-1560), Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks 22 (1996) 49-87. 
Zijlstra, S., Het geleerde Friesland – een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca 1380-1650 (Leeuwarden 1996). 
Zwaal, A.J., ‘Heer van stand zoekt toenadering – en een buitenhuisje’, Skylge 9 (1988) 9-11. 
Zwaal, A.J., ‘Sint Jan – Sint Nicolaas opgelost – Nieuwe vragen gerezen’, Skylge 16 (1995) 125-127.  
Zwaal, A.J., ‘Strandvonderij en bergingswerk I’, Skylge 10 (1989) 7-9. 
Zwaga, U., Regina Kerk te Zweins (z.pl. e.j.). 
Zwart, A.J.M., ‘Thesinge (Gr.) via de boor: veen, klei, woudgrond en het klooster Germania’, Paleoaktueel 6, Archeologie in 1994 (Groningen 1995) 123-126.  
 

Download

Mogelijke aanvullingen

Het hier gepresenteerde CorpusRoemeling is in opzet een statisch document. Het is echter niet bedoeld als een definitief voltooid en in zichzelf gezaghebbend bestand. Nieuwe bronnen, andere inzichten en aanvullende studie kunnen tot verbeteringen en aanpassingen leiden. Het is het streven van de Fryske Akademy, onder wier verantwoordelijkheid deze website tot stand is gekomen, om waar nodig correcties te doen aanbrengen door ter zake kundige redacteurs. Gebruikers kunnen daartoe voorstellen indienen, altijd met duidelijke bronvermeldingen en opgave van redenen. Het mailadres daarvoor is hisgis@fryske-akademy.nl.

Overzicht van Mutaties:

  1. 2022-05-17 Tekstblokken Emederwolde (en Lutjewolde) aangevuld
  2. 2022-05-17 Tekstblokken (Emederwolde en) Lutjewolde aangevuld

Auteursrecht

De rechten op de informatie en afbeeldingen op deze pagina’s berusten bij de Fryske Akademy en/of de auteursrechthebbenden. De Fryske Akademy spant zich in de voorwaarden voor het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden overeen zijn te komen. Mocht u echter menen recht te kunnen doen gelden op de gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan de webredactie op bovengemeld adres.

 

Index


Friesland A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Groningen A B D E F G H J K L M N O P R S T U V W Z
Drenthe A B C D E G H K M N O P R S V W Z

Friesland

A
AALSUM
AALZUM
ABBEGA
ACHLUM
AEGUM
AKKERWOUDE
AKKRUM
AKMARIJP
ALLINGAWIER
ALMENUM zie HARLINGEN
AMELAND
ANJUM (Menaldumadeel)
ANJUM (Oostdongeradeel)
ANNEBUREN
APPELSCHA
ARUM
AUGSBUURT (LUTJEWOUDE)
AUGUSTINUGA
B
BAARD
BAKHUIZEN
BAKKEVEEN
BALK
BALLUM
BANTEGA
BARDINGADORP
BAYUM
BEERS
BEETGUM
BEETS
BEETSTERZWAAG
BERGUM
BERLIKUM (=TUITGUM)
BIRDAARD
BIRSTUM
BLESDIJKE
BLESSUM
BLIJA
BOER
BOLSWARD
BOORNBERGUM
BOORNZWAAG
BORNWIRD
BOXUM
BOYL
BOZUM
BRANTGUM
BRITSUM
BRITSWERD
BROEK
BRONGERGA
BUITENPOST
BURGWERD
BURUM
C
CORNJUM
CORNWERD
D
DANTUMAWOUDE
DEDGUM
DEERSUM
DEINUM
DELFSTRAHUIZEN
DOKKUM
DONGJUM
DONIAGA
DONKERBROEK
DRIESUM
DROGEHAM
DRONRIJP
DUURSWOUDE
DIJKEN
DIJKSHORNE
E
ECHTEN
EDENS
EE
EERNEWOUDE
EESTERGA
EESTRUM
ELAHUIZEN
ELSLOO
ENGELUM
ENGWIER (voorheen Abbingwier)
ENGWIERUM
ESLAWALD
EXMORRA
F
FERLERHEE
FERWERD
FERWOUDE
FINKUM
FIRDGUM
FOCHTELOO
FOLLEGA
FOLSGARE
FOUDGUM
FRANEKER
FRIENS
G
GAAST
GAASTMEER
GARIJP
GAUW
GENUM
GERSLOOT
GIEKERK
GOËNGA
GOËNGAHUIZEN
GOÏNGARIJP
GOÏNGAZWAAG
GOUTUM
GREONTERP
GRIEND
GROUW
H
HALLUM
HANTUM
HANTUMHUIZEN
HARDEGARIJP
HARICH
HARKEMA OPEINDE
HARLINGEN (ALMENUM)
HARTWERD
HASKE (=?DE DEELEN)
HASKERDIJKEN
HASKERHORNE
HAULE
HEEG
HEMELUM
HEMPENS
HEMRIK
HENNAARD
HERBAYUM
HIAURE
HICHTUM
HIDAARD
HIESLUM
HINDELOOPEN
HITZUM
HOGEBEINTUM
HOLLUM
HOLWERD
HOMMERTS
HOORN
HOORNSTERZWAAG
HUINS
HUIZUM
HIJLAARD
HYUM
I
IDAARD
IDSEGAHUIZUM
IDSKENHUIZEN
IDZEGA
INDIJK
IRNSUM
ITENS
J
JANUM
JELLUM
JELSUM
JISLUM
JORWERD
JOURE
JOUSWIER
JUBBEGA
JUTRIJP
K
KARNEWALD (=KAPPENBERG, =KEDDINGRIP)
KATLIJK
KATRIJP
KIMSWERD
KLOESEWIER
KOLDERWOLDE
KOLLUM
KOLLUMERZWAAG
KOOTEN
KORTEHEMMEN
KORTEZWAAG
KORTWOUDE
KOUDUM
KUBAARD
L
LAAXUM
LANGEDIJKE
LANGEZWAAG
LANGWEER
LEEUWARDEN - OLDEHOVE
LEEUWARDEN - NIJEHOVE
LEEUWARDEN - HOEK
LEGEMEER
LEKKUM
LEMMER
LICHTAARD
LILLINGWALD
LIOESSENS
LIONS
LIPPENHUIZEN
LOËNGA
LOLLUM
LONGERHOUW
LUDINGAKERKE
LUINJEBERD
LUTKEPOST
LUTKEWIERUM
LUTKEWOUDE zie AUGSBUURT
LUXWOUDE
M
MAKKINGA
MAKKUM
MANTGUM
MARRUM
MARSSUM
MEDUMWARTH
MENALDUM
METSLAWIER
MIDLUM
MIDSLAND
MIEDUM
MINNERTSGA
MIRNS
MOLKWERUM
MONNIKEGA
MORRA
MUNNIKEBUREN
MURMERWOUDE
N
NES (Am.)
NES (Utd.)
NES (Wd.)
NIAWIER
NIEUW DELFSTRAHUIZEN
NIEUWEHORNE
NIEUWESCHOOT
NIEUW KRUISLAND
NIJ DELFSTRAHUIZEN zie DELFSTRAHUIZEN
NOORDERDRACHTEN
NOORDERMEER
NOORDWOLDE
NIJEBERKOOP
NIJEGA (H.O.N.)
NIJEGA (Schoterland) zie ROHEL
NIJEGA (Sm.)
NIJEGA (grietenij onbekend)
NIJEHASKE
NIJEHOLTPADE
NIJEHOLTWOLDE
NIJELAMER
NIJEMEER zie LEGEMEER
NIJEMIRDUM
NIJESPANGA?
NIJETRIJNE
NIJHUIZUM
NIJLAND
O
OENKERK
OFFINGAWIER
OLDEBERKOOP
OLDEBOORN
OLDEHOLTPADE
OLDEHOLTWOLDE
OLDEKAPLE zie OUDEGA (H.O.N.)
OLDELAMER
OLDEOUWER
OLDETRIJNE
OLTERTERP
OOSTERBIERUM
OOSTEREND
OOSTERLITTENS
OOSTERMEER
OOSTERNIJKERK
OOSTERWIERUM
OOSTERWOLDE
OOSTERZEE
OOSTHEM
OOSTRUM
OOST-VLIELAND
OPEINDE
OPPENHUIZEN
OUDEGA (H.O.N.)
OUDEGA (Sch.)
OUDEGA (Sm.)
OUDEGA (W.)
OUDEGA (grietenij onbekend)
OUDEHASKE
OUDEHORNE
OUDEMIRDUM
OUDESCHOOT
OUDKERK (Dantumadeel)
OUDKERK (Tietjerksteradeel)
OUDWOUDE
OUWSTER NIJEGA
OUWSTERHAULE
P
PAESENS
PARREGA
PEINS
PEPERGA
PIAAM
PIETERSBIERUM
PINGJUM
POPPINGAWIER
R
RAARD
RAUWERD
REITSUM
REMBERDAHUSUM zie OUDKERK (Dantumadeel)
RIED
RINSUMAGEEST
ROHEL
ROODKERK
ROORDAHUIZUM
ROTSTERGAAST
ROTSTERHAULE
ROTTUM
RUIGAHUIZEN
RIJP
RIJPERKERK
RIJS
S
SANDFIRDEN
SCHALSUM
SCHARL
SCHARNEGOUTUM
SCHERPENZEEL
SCHETTENS
SCHIERMONNIKOOG
SCHILLAARD
SCHINGEN
SCHRAARD
SCHUREGA
SEXBIERUM
SIEGERSWOUDE (Opsterland)
SIEGERSWOUDE (Tietjerksteradeel)
SINT ANNAPAROCHIE
SINT JACOBIPAROCHIE
SINT JOHANNESGA (Schoterland) (thans Scharsterland)
SINT JOHANNESGA (Utingeradeel) (thans Scharsterland)
SINT NICOLAASGA
SLAPPETERP
SLOTEN
SMALLEBRUGGE
SNEEK
SNIKZWAAG
SONDEL
SONNEGA
SPANGA
SPANNUM
STAVOREN
STEGGERDA
STIENS
STRYP
SUAMEER
SUAWOUDE
SURHUIZUM
SWICHUM
SIJBRANDABUREN
SIJBRANDAHUIS
T
TEERNS
TERBAND
TERHORNE
TER IDZARD
TERKAPLE
TERNAARD
TEROELE
TERWISPEL
TERZOOL
TIETJERK
TIRNS
TJALHUIZUM
TJALLEBERD
TJERKGAAST
TJERKWERD
TWIJZEL
TZUM
TZUMMARUM
UITWELLINGERGA
U
URETERP
W
WAAXENS (Hennaarderadeel)
WAAXENS (Westdongeradeel)
WAAXENS (grietenij onbekend)
WALTHEIM
WANSWERD
WARGA
WARNS
WARSTIENS
WARTENA
WEIDUM
WELSRIJP
WESTERGEEST
WESTERMEER
WESTERNIJKERK
WESTHEM
WESTNIJEBERKOOP
WEST-TERSCHELLING
WEST-VLIELAND
WETZENS
WIER
WIERUM
WIEUWERD
WIGARADORP
WINSUM
WIRDUM
WITMARSUM
WOLBRANDSKERK
WOLSUM
WOLVEGA
WOMMELS
WONS
WORKUM
WOUDSEND
WOUTERSWOUDE
WIJCKEL
WIJNALDUM
WIJNJETERP
WIJNS
Y
IJLST
YPEKOLSGA
IJSBRECHTUM
Z
ZUIDERDRACHTEN
ZURICH
ZWAAGWESTEINDE
ZWEINS

Groningen

A
ADORP
ADUARD
AMPTORP
ANDEL, DEN
APPINGEDAM
B
BAAMSUM
BAFLO
BEDUM
BEERTA
BELLINGEWEER
BELLINGWOLDE
BEIJUM
BIERUM
BIESSUM
BLIJHAM
BORGSWEER
BOURTANGE
BREEDE
D
DALLINGEWEER
DELFZIJL
DOEZUM
DORKWERD
E
EELSWERD
EENRUM
EENUM
EEXTA
ELLERHUIZEN
EMEDERWOLDE
ENGELBERT
ENUMATIL (kapel)
EPPENHUIZEN
ERNSTHEEM (geen parochie)
EXTERHUIS
EZINGE
F
FAAN
FARMSUM
FEERWERD
FINSTERWOLDE OOST
(WEST) FINSTERWOLDE
FRANSUM
G
GAARVEEN
GARMERWOLDE
GARNWERD
GARRELSWEER
GARREWEER
GARSTHUIZEN
GAYCKINGE (kapel)
GODLINZE
GRONINGEN corpus Stad
GROOTEGAST
GRIJPSKERK
H
DEN HAM
HAREN
HARKSTEDE, GROOT
HARKSTEDE, KLEIN/LUTKE
HARSSENS
HEIDENSCHAP
HELLUM
HEMEDERWOLDE
HENRIKESKERKE
HEVESKES
HOGE EN LAGEMEEDEN
HOLWIERDE
HOOGKERK
HORNHUIZEN
HOUWINGEHAM
HUIZINGE
J
JUKWERD
K
KANTENS
KLOOSTERBUREN
KOLHAM
KREWERD
KROPSWOLDE
L
LEEGKERK
LEENS
LEERMENS
LETTELBERT
LIUDIBRUNDKIRCKA
LOPPERSUM
LOSDORP
LUCASWOLDE
LUTJEGAST
LUTJEWOLDE
M
MAARHUIZEN
MAARSLAG
MADDENS
MARSUM
MARUM
MEEDEN
MEEDHUIZEN
MENKEWEER
MENSINGEWEER
MIDDELBERT
MIDDELSTUM
MIDWOLDA
MIDWOLDE
MUNTENDAM
N
NIEBERT
NIEHOVE
NIEKERK (M)
NIEKERK (Wkt.)
NIEUWE of LANGE AKKERSCHANS
NOORDBROEK
NOORDDIJK
NOORDHORN
NOORDLAREN
NOORDWOLDE (GR)
NOORDWIJK
NUIS
O
OBERGUM
OLDEHOVE
OLDEKERK
OLDENZIJL
OLDORP
ONDERWIERUM
ONSTWEDDE
OOSTBEDUMERWOLDE
OOSTERDIJK
OOSTERLEE
OOSTERNIELAND
OOSTERREIDE
OOSTERWOLDE (GR)
OOSTERWIJTWERD
OOSTUM
OOSTWOLD (Duurswold)
OOSTWOLD (Old.)
OOSTWOLD (Wkt.)
OPENDE
OPWIERDE
OTERDUM
OUDESCHANS
P
PIETERBUREN
R
RANUM
RASQUERT
ROTTUM (GR)
ROTTUMEROOG
S
SAAXUM (Halfambt)
SAAXUM (Humsterland)
SAAXUMHUIZEN
SAPPEMEER
SAUWERD
SCHARMER
SCHEEMDA
SCHILDWOLDE
SEBALDEBUREN
SELLINGEN
SELWERD
SIDDEBUREN
SLOCHTEREN
SOLWERD
SPIJK
STARTENHUIZEN
STEDUM
STEERWOLDE
STITSWERD
T
TEN BOER
TER APEL
TERMUNTEN, GROOT
TERMUNTEN, KLEIN
THESINGE
TINALLINGE
TJAMSWEER
TOLBERT
TOORNWERD
TUINS
U
UITHUIZEN
UITHUIZERMEEDEN
UITWIERDE
ULRUM
ULSDA
USQUERT
V
VIERHUIZEN
VISVLIET
VLAGTWEDDE
VLIEDORP
VRIESCHELOO
W
WAGENBORGEN
WARFFUM
WARFHUIZEN
WATUM
WEDDE
WEHE
WEIWERD
WESTERBROEK
WESTERDIJK
WESTERDIJKEN
WESTERDIJKSHORN
WESTEREMDEN
WESTERLEE
WESTERNIELAND
WESTERREIDE
WESTERWIJTWERD
WETSINGE
WIBADASKERK
WIERHUIZEN
WIERUM (GR)
WINSCHOTEN
WINSUM (GR)
WIRDUM (GR)
WITTEWIERUM
WOLDENDORP
WOLFSBERGEN
WOLTERSUM
WIJTWERD
Z
ZANDEWEER
‘T ZANDT
ZEERIJP
ZOUTKAMP
ZUIDBROEK
ZUIDHORN
ZUIDWOLDE (GR)
ZUURDIJK
ZWAAG

Drenthe

A
ANLOO
ARLO
B
BEILEN
BLIJDENSTEIN
BORGER
C
COEVORDEN
D
DALEN
DIEVER
DWINGELOO
E
EELDE
EMMEN
G
GASSELTE
GIETEN
H
HAVELTE
K
KOEKANGE
KOLDERVEEN
M
MEPPEL
N
NORG
NIJEVEEN
O
ODOORN
OOSTERHESSELEN
P
PEIZE
PESSE (kapel)
R
RODEN
RODERWOLDE
ROLDE
ROSWINKEL
RUINEN
S
SCHOONEBEEK
SLEEN
V
VEENHUIZEN
VLEDDER
VRIES
W
WAPSERVEEN
WESTERBORK
Z
ZUIDLAREN
ZUIDWOLDE
ZWEELOO